Hållbarhet

Hållbarhet driver innovation

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet driver på innovation inom många branscher. 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn, och alla vi som verkar inom den har därför ett stort ansvar i att våga tänka nytt och ifrågasätta nuvarande lösningar och metoder.

En hållbar strategi

Som oberoende rådgivare och projektledare inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn ligger vår väsentliga påverkan i de uppdrag vi genomför åt våra uppdragsgivare. För att utveckla framtidssäkrad kompetens efter kundernas prioriteringar och behov har vi valt att mäta våra insatser utifrån sex prioriterade omställningsområden. De tar avstamp i de globala målen och de faktiska utmaningar våra kunder står inför.

Vårt miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsansvar är en förutsättning för vår affär på både kort och lång sikt, därför har vi vävt in hållbarhet som en del i vår affärsstrategi. Det innebär att vi antagit gemensamma mål, där styrning, affärsetik, kompetens, arbetsmiljö, jämställdhet och miljö beaktas ur ett holistiskt perspektiv. Dessa är indelade i områden där vi gör skillnad och områden där vi tar ansvar.

Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt där vi arbetar strukturerat och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Sedan 2016 är Hifab undertecknande medlem i FN Global Compact.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och för oss är kvalitet och miljö en viktig del i hur vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete.

I vår hållbarhetsredovisning redogör vi för vårt arbete och lyfter fram både styrkor och utvecklingsområden.

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen här.