Tjänster

Ledning i projekt

I takt med att omvärlden förändras ökar projektens komplexitet och allt fler intressenter involveras, vilket ställer högre krav på styrning och ledning. Vi erbjuder oberoende ledningstjänster i alla skeden av projekt inom fastigheter, lokalutveckling och samhällsbyggnad. 

Vi arbetar nära våra beställare och alla involverade parter för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande och resultat. Det handlar om engagemang, kommunikation, samverkan och en förståelse för helheten och de mål som är satta.

Projektledning & Byggherrestöd
Vi erbjuder kvalificerade projektledningstjänster i projektens alla skeden och våra projektledare har lång erfarenhet från olika byggnadstyper, mark och anläggningar. De är vana vid den planering, samordning och uppföljning som krävs för att uppnå rätt kvalitet och funktion inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Bygg- och projekteringsledning
Som projekteringsledare samordnar, styr och följer vi upp hela projekteringsfasen, med vår beställares mål och krav som högsta prioritet. Under själva byggprocessen tar vi rollen som byggledare – antingen som ett enskilt uppdrag eller i anslutning till ett projekt- eller projekteringsledningsuppdrag.

Energi- och installationsledning
Vi erbjuder installationsledning vid om- och nybyggnation av bland annat kommersiella fastigheter och samhällsnyttiga fastigheter så som skolor, förskolor och sjukhus. I hela kedjan – från utredningar i tidiga skeden till produktionsstyrning och slutavlämnande av anläggningar.

Tidiga skeden, hållbart byggande, mark & miljöledning
I tidiga skeden bistår vi med rådgivning och analys i allt från statusbedömningar, risk- och kalkylberäkningar till miljöutredningar, certifieringar, energianvändning och planering av projektets ramar. Vi har kompetens inom planering, samordning, uppföljning och utredning av miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till bland annat återbruk, cirkulär ekonomi, certifieringar och miljökonsekvensbeskrivningar i alla typer av samhällsbyggnadsprojekt.

Besiktning och specialistroller (KA, Bas-U/P m.fl)
Vi utför besiktningar av fastigheter och anläggningar och våra besiktningsförrättare har den specialistkompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar för alla entreprenadformer. Vid stora projekt sätter vi upp en hel besiktningsorganisation. Vi har även flertalet konsulter som är certifierade kontrollansvariga (KA) samt enligt Bas-P och Bas-U. Vi har lång erfarenhet av att granska kvalitetsstyrningen, göra riskbedömningar, ta fram miljö- och arbetsmiljöplaner samt följa upp arbetet genom revision.

Kontaktpersoner

Shabnam Tavakoli
Darian Hassan
Johan Bäckström
David Käll
Cecilia Enbäck
Elin Mattsson
Sabina Music
Malin Tomasson
Björn Ståhle
Anders Eson Welin
Amanda Tevell
Robert Söderberg
Alejandra Silva
Linus Vesander