Pressmeddelande

Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – september 2019

2019-11-05 09:00:00 CET

Juli – september, tredje kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (85,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -5,8 (1,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 (0,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,00) SEK.

Januari – september 2019 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 258,4 (301,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -9,5 (10,1) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,7 (10,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,13) SEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser, utöver vad som framgår av VD-rapporten, finns att rapportera.

VD-rapport

Vårens störningar i projektverksamheten, med stoppade och senarelagda uppdrag, har haft fortsatt påverkan under hösten. Trots en stark marknad kan vi konstatera att marknadsarbetet för att hantera dessa störningar tar längre tid och att det krävs en ökad marknadsnärvaro för att lyckas, vilket vi mobiliserar för. Vi kan också konstatera att beslutsprocesser hos kunderna för att starta nya uppdrag tar längre tid och att uppbromsningar sker för att parera för ändrade förutsättningar.

Följden har blivit en fortsatt omsättningsminskning och tillsammans med den pågående tillväxtsatsningen visar vi ett negativt resultat under tredje kvartalet. Detta har inneburit en temporär effektivitetsminskning med lägre debiteringsgrad, vilket är den huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen, jämfört med föregående år.

Omsättningsminskningen avser huvudsakligen den utländska verksamheten där vi under det senaste året genomfört en omställning med förändrad projektportfölj och anpassad organisation. 

Tillväxtsatsningen pågår enligt vår långsiktiga plan med mål att stärka marknadspositionen i Sverige, främst genom organisk tillväxt.

Så här långt har satsningen överträffat förväntningarna med kraftig organisk tillväxt, främst i Mellansverige, på orter med långsiktigt stark marknad och hög efterfrågan på våra tjänster. Per dags dato har 82 medarbetare anställts sedan årsskiftet, varav 81 redan har börjat. Initialt har vi haft kostnader runt dessa rekryteringar. Samtidigt som rekryteringstakten har ökat fortsätter personalomsättningen att minska vilket gör att tillväxttakten nu ökar. 

Orderstocken i den svenska verksamheten har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt god inom de områden där Hifab är verksamt. Under kommande år förväntas en dämpad tillväxttakt i Sverige som kommer påverka byggandet, främst inom bostadssektorn. Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och förväntas kompenseras till stor del av ökat byggande av lokaler och anläggningar/infrastruktur.

Orderstocken i den internationella verksamheten har förbättrats betydligt till 142 MSEK, vilket är 45% bättre jämfört med föregående period. Det är främst projekt inom elkraft och elektrifiering som ökat. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.

Tillväxtsatsningen tillsammans med förbättrad orderstock ger oss en stabil grund med positiv effekt genom ökad omsättning och förbättrat resultat redan under kommande kvartal. 

Framöver fortsätter vi med ett tydligt marknadsfokus enligt vår långsiktiga plan och ser fram mot en spännande tid med tillväxt och förstärkt marknadsposition i Sverige.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Dokument & länkar:

Release