Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också Svensk kod för bolagsstyrning, regelverk för emittenter samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om god sed på svensk aktiemarknad. Hifab Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan, årsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka är hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra.

Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor av strategisk karaktär samt om bolagets övergripande organisation.

CEO ansvarar för den dagliga verksamheten och kontrollen av denna och koncernens dotterbolagschefer rapporterar till denne. Styrelsen ska ha en fastställd skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Denna ska också reglera arbetsfördelningen mellan styrelsen, utskotten och verkställande direktören.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning, interna regler (innefattande instruktioner och policyer) och Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den.

Bolagsordning

Hifabs bolagsordning antogs i maj 2021.

Revision

Hifabs revisor är för närvarande revisionsbyrån Deloitte som representeras av Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämmor

Årsstämman är Hifabs högsta beslutande organ och är det forum där Hifabs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till Hifabs årsstämma sker genom annonsering i Dagens Nyheter, Post- och Inrikes Tidningar samt på Hifabs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.