Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också Svensk kod för bolagsstyrning, regelverk för emittenter samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om god sed på svensk aktiemarknad. Hifab Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan, årsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka är hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra.

Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor av strategisk karaktär samt om bolagets övergripande organisation.

CEO ansvarar för den dagliga verksamheten och kontrollen av denna och koncernens dotterbolagschefer rapporterar till denne. Styrelsen ska ha en fastställd skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Denna ska också reglera arbetsfördelningen mellan styrelsen, utskotten och verkställande direktören.

Svensk kod för bolagsstyrning

Från den 1 juli 2008 tillämpar Hifab Svensk kod för bolagsstyrning. Senaste årets arbete med bolagsstyrningsfrågor beskrivs varje år i Hifabs bolagsstyrningsrapport.

Bolagsordning

Hifabs bolagsordning antogs i december 2015.

Revision

Hifabs revisor är för närvarande revisionsbyrån Deloitte som representeras av Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Bolagsstyrningsrapporter

Varje år upprättas en bolagsstyrningsrapport av styrelsen som redogör för bolagsstyrningen i Hifab under föregående räkenskapsår.

Bolagsstyrningsrapport 2017

Årsstämmor

Årsstämman är Hifabs högsta beslutande organ och är det forum där Hifabs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till Hifabs årsstämma sker genom annonsering i Dagens Nyheter, Post- och Inrikes Tidningar samt på Hifabs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.