Tjänster

Digitaliseringsstrategi

Digitalisering inom fastighetsbranschen utgör en betydelsefull möjlighet att förbättra hållbarhet, lönsamhet och  kundupplevelse. För oss är digitalisering inte är ett ändamål i sig, utan ett strategiskt verktyg för att uppnå företagets mål och skapa mervärde.

Digital teknik kan nyttjas till att effektivisera manuella processer såväl som att stötta möjligheten att uppnå hållbarhetsmål genom att möjliggöra strukturerad mätbarhet av exempelvis energiförbrukning, energioptimeringslösningar, visualisering av data och effektivare processer, vilket minskar driftkostnader och samtidigt främjar hållbarhet. Genom utnyttjandet av sensorer och Internet of Things (IoT) kan fastighetsbolag övervaka och optimera exempelvis energianvändning, vattenförbrukning och nyttjande.

Utmaningar såsom cybersäkerhet och dataskydd, tillsammans med initiala investeringskostnader och personalens eventuella motstånd, måste hanteras noggrant. För att säkerställa framgång krävs en väldefinierad strategi, tydligt ledarskap och investeringar i kompetensutveckling. Att skapa en företagskultur som främjar och accepterar förändring är av central betydelse, tillsammans med samarbete med teknikleverantörer och fullständig efterlevnad av lagar och regler för att säkerställa en ansvarsfull digital övergång.

Våra tjänster syftar till att utveckla digitaliseringsarbetet för att uppnå bolagets övergripande affärsmål. Vi utformar och implementerar strategier för att nyttja digitaliseringen till att skapa värde på kort och lång sikt.

 

Vårt erbjudande

GAP-analys: Vi erbjuder en effektiv och anpassad GAP-analys som kan nyttjas till att få en bild över nuläget kring en befintlig digitaliseringssatsning och vad som behöver förändras för att få ökad nytta, eller identifiera GAP:et mellan vad som krävs av den digitala plattformen för att uppnå ett nytt affärsmål. GAP-analysen resulterar i relevanta insikter som går att agera på.

Strategisk rådgivning: Vi erbjuder strategisk rådgivning att stötta beslutsfattare att navigera kring digitaliseringssatsningar i relation till övergripande bolagsmål.

Förändringsledning: Vi kan stötta er att utforma och implementera förändringsledningsstrategier för att öka engagemanget från organisationen vid exempelvis implementeringen av en strategi eller införandet av ett nytt digitalt verktyg.

 

Kontaktpersoner

Axel Simonsson