Mark och vatten

Hifabs mark- och vattenspecialister utreder om mark är förorenad eller inte och bedömer om föroreningarna utgör risker för miljö eller människor. Utredningar av saneringsbehov med riskbedömningar och åtgärdsplaner för förorenad mark utförs av Hifabs miljöspecialister. Saneringsledning och miljökontroll ingår samt dagvattenutredningar, arbete med vattenkvalitetsfrågor och enskilda avlopp.