Tjänster

Projektledning

I takt med att omvärlden förändras ökar projektens komplexitet och allt fler intressenter involveras, vilket ställer högre krav på styrning och ledning. Vi erbjuder oberoende ledningstjänster i alla skeden av projekt inom fastigheter, lokalutveckling och samhällsbyggnad.

Som projektledare arbetar vi nära våra beställare och alla involverade parter för att skapa ett framgångsrikt genomförande och resultat. Det handlar om engagemang, kommunikation, samverkan och en förståelse för helheten och de mål som är satta. Vi tror på kombinationen av lång erfarenhet och förmågan att nyttja ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar.

Projektledning
Vi erbjuder kvalificerade projektledningstjänster i alla skeden av projekt inom fastigheter, lokaler och samhällsbyggnad. För den planering, samordning och uppföljning som krävs för att genomföra projekten med rätt kvalitet och funktion inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Projekteringsledning
Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Som projekteringsledare samordnar, styr och följer vi upp under hela projekteringsfasen, med vår beställares mål och krav som högsta prioritet.

Byggledning
Vi tar hand om byggledning antingen som ett enskilt uppdrag eller i anslutning till ett projektledningsuppdrag. Våra byggledare har kompetens och erfarenhet av att hantera såväl mindre som stora och mer komplexa projekt.

Energi & Installation
Vi erbjuder installationsledning vid om- och nybyggnation av bland annat kommersiella fastigheter och samhällsnyttiga fastigheter så som skolor, sjukhus och förskolor. I hela kedjan, från utredningar i tidiga skeden till produktionsstyrning och slutavlämnande av anläggningar. Vi arbetar med såväl strategiska som driftsnära frågor och hjälper er att möta de utmaningar och möjligheter som kommer med en ökad grad av komplexa installationer i fastigheterna.

Hållbart byggande, mark & miljö
Vi har kompetens för att planera, samordna, följa upp och utreda miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till bland annat återbruk, cirkulär ekonomi, certifieringar och miljökonsekvensbeskrivningar i alla typer av samhällsbyggnadsprojekt.

Kontaktpersoner

Ulf Eriksson
Axel Rosander
Darian Hassan
Alejandra Silva
Johan Bäckström
David Käll
Cecilia Enbäck
Elin Mattsson
Jeanette Kjellberg
Sabina Music
Malin Tomasson
Björn Ståhle
Anders Eson Welin
Malin Bernedotter Eklöf