Åtgärdsutredning vid slamlagun nära uttjänt avloppsreningsverk

I ett skogsområde intill Gässlösa reningsverk har reningsverksslam och sannolikt även annat industri- och processavfall deponerats under 50- och 60-talen i vad som kallas slamlagunen. I samband med rivningen av reningsverket har undersökningar i och omkring lagunen blivit aktuella.

Hifabs miljöavdelningar i Göteborg och Stockholm har fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsutredning för området. Här ingår en fördjupad utredning av föroreningsspridningen genom provtagning av yt- och grundvatten och i viss mån även jord. Möjliga åtgärder utreds för att säkra området ur hälso- och miljösynpunkt.

  • Plats Borås
  • Uppdrag Åtgärdsutredning
  • Uppdragsgivare Borås Energi och Miljö
  • Prjojekttid 2019 - pågående
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,