feb 21, 2020

Hifab Group AB (publ.) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

”Årets tillväxtsatsning börjar ge effekt och bromsar in omsättningsminskningen”. Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB

Läs hela rapporten här. 

Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,7 (101,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,5 (3,1) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 (2,9) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 18,6 (11,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (0,02) SEK.

2019 sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 357,1 (402,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -11,0 (13,2) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 (13,2) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 3,9 (9,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (0,15) SEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (12 öre)

VD-rapport

Under året har vi genomfört en omfattande tillväxtsatsning i Sverige, samtidigt som vi bromsat upp vår internationella verksamhet som anpassats till en förändrad projektportfölj.

Omsättningsminskningen avser huvudsakligen den internationella verksamheten samt minskad användning av underkonsulter i Sverige. Under fjärde kvartalet börjar tillväxten i Sverige ge effekt och bromsar in omsättningsminskningen.

Tillväxten har skett organiskt på orter med långsiktigt stark marknad och hög efterfrågan på våra tjänster. Satsningen innebär att vi bland annat startat ett nytt marknadsområde och anställt ett stort antal konsulter i hela landet. Vi har även förstärkt ledarskapet med flera erfarna chefer som är väletablerade på marknaden.

Samtidigt som rekryteringen har tagit fart fortsätter personalomsättningen att minska, vilket gör att tillväxttakten ökat. Under året har numerära antalet medarbetare i Sverige ökat med över 17%, vilket är ett trendbrott.

Marknaden har generellt sett varit stark för alla våra marknadsområden under året men vi har drabbats av flera störningar i projektverksamheten. Några uppdrag har stoppats, avbrutits eller skjutits framåt och upphandlingar har tagit längre tid. Följden har blivit en temporär effektivitetsminskning som tillsammans med den offensiva rekryteringen bidragit till lägre debiteringsgrad. Detta är den huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen jämfört med föregående år.

Genom intensifierat marknadsarbete säljarbete på marknaden så har orderstocken ökat i både Sverige och internationellt. Utöver detta har vi omstrukturerat inom områden där vi inte lyckats öka beläggningen i tillräcklig grad. Med dessa åtgärder har debiteringsgraden förbättrats successivt under perioden och skapat bättre förutsättningar framåt.
Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär motsvarande 8,0 MSEK som belastat resultatet. Av dessa kostnader är 3,2 MSEK kopplade till tillväxtsatsningen, 3,8 MSEK reservering för osäkra kundfordringar samt 1,0 MSEK omstruktureringskostnader i samband med effektivisering.

Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt god inom de områden där Hifab är verksamt. Under kommande år förväntas en dämpad tillväxttakt i Sverige som kommer att påverka byggandet, främst inom bostadssektorn. Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och förväntas kompenseras till stor del av ökat byggande av infrastruktur/anläggning samt industribyggnader.

Årets förbättringsarbete, kombinerat med ökad marknadsnärvaro och tillväxt i Sverige, har skapat ett starkare Hifab som är väl positionerat för att möta marknadens behov. Vi ser fram mot ett spännande 2020 med fortsatt tillväxt och förstärkt marknadsposition i Sverige.

 • Publiceratfeb 21, 2020