Hifab Group AB (publ.) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

2020-02-21 09:00:00 CET

Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,7 (101,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,5 (3,1) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 (2,9) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 18,6 (11,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (0,02) SEK.
   

2019 i sammandrag  

 • Nettoomsättningen uppgick till 357,1 (402,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -11,0 (13,2) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 (13,2) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 3,9 (9,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (0,15) SEK.   
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (12 öre)

VD-rapport

Under året har vi genomfört en omfattande tillväxtsatsning i Sverige, samtidigt som vi bromsat upp vår internationella verksamhet som anpassats till en förändrad projektportfölj.

Omsättningsminskningen avser huvudsakligen den internationella verksamheten samt minskad användning av underkonsulter i Sverige. Under fjärde kvartalet börjar tillväxten i Sverige ge effekt och bromsar in omsättningsminskningen.

Tillväxten har skett organiskt på orter med långsiktigt stark marknad och hög efterfrågan på våra tjänster. Satsningen innebär att vi bland annat startat ett nytt marknadsområde och anställt ett stort antal konsulter i hela landet. Vi har även förstärkt ledarskapet med flera erfarna chefer som är väletablerade på marknaden.

Samtidigt som rekryteringen har tagit fart fortsätter personalomsättningen att minska, vilket gör att tillväxttakten ökat. Under året har numerära antalet medarbetare i Sverige ökat med över 17%, vilket är ett trendbrott.

Marknaden har generellt sett varit stark för alla våra marknadsområden under året men vi har drabbats av flera störningar i projektverksamheten. Några uppdrag har stoppats, avbrutits eller skjutits framåt och upphandlingar har tagit längre tid. Följden har blivit en temporär effektivitetsminskning som tillsammans med den offensiva rekryteringen bidragit till lägre debiteringsgrad. Detta är den huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen jämfört med föregående år.

Genom intensifierat marknadsarbete säljarbete på marknaden så har orderstocken ökat i både Sverige och internationellt. Utöver detta har vi omstrukturerat inom områden där vi inte lyckats öka beläggningen i tillräcklig grad. Med dessa åtgärder har debiteringsgraden förbättrats successivt under perioden och skapat bättre förutsättningar framåt.

Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär motsvarande 8,0 MSEK som belastat resultatet. Av dessa kostnader är 3,2 MSEK kopplade till tillväxtsatsningen, 3,8 MSEK reservering för osäkra kundfordringar samt 1,0 MSEK omstruktureringskostnader i samband med effektivisering.

Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt god inom de områden där Hifab är verksamt. Under kommande år förväntas en dämpad tillväxttakt i Sverige som kommer att påverka byggandet, främst inom bostadssektorn. Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och förväntas kompenseras till stor del av ökat byggande av infrastruktur/anläggning samt industribyggnader.

Årets förbättringsarbete, kombinerat med ökad marknadsnärvaro och tillväxt i Sverige, har skapat ett starkare Hifab som är väl positionerat för att möta marknadens behov. Vi ser fram mot ett spännande 2020 med fortsatt tillväxt och förstärkt marknadsposition i Sverige.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Dokument & länkar:

Hifab Group AB PUBL Bokslutskommuniké 2019