jun 01, 2018

Fyra fokusområden för Hifabs hållbara framtid

Nu kan vi stolt presentera Hifabs hållbarhetsredovisning för 2017 – en rapport som visar hur vi på Hifab arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett hållbart samhälle och syftet med rapporten är att ge en balanserad bild av vårt arbete; en beskrivning av både möjligheter och utmaningar.

Läs hela rapporten: Hifab Hållbarhetsredovisning 2017.

Hållbarhetsredovisning 2017 har inte bara fått en ny yttre skrud utan även innehållet har utvecklats. Under året har bland annat både en intressentanalys och en väsentlighetsanalys genomförts. Sammanställningen av dessa har resulterat i ett nytt hållbarhetsramverk bestående av fyra identifierade hållbarhetsfrågor; våra tjänster, vår kompetensförsörjning, vår kompetensutveckling samt våra värderingar.

– I vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter långsiktighet och Hifabs största möjlighet att påverka är inom uppdragsarbetet – hos våra kunder. Våra medarbetare blir därmed vår viktigaste resurs och väsentlighetsanalysen pekar tydligt på hur nödvändigt det är att vi prioriterar och sätter våra medarbetare i centrum, säger Fredrik Holmström, Hifabs Hållbarhetschef.

Utifrån de prioriterade hållbarhetsfrågorna har indikatorer satts upp som gör det möjligt att mäta och utvärdera resultatet.

Hifabs prioriterade hållbarhetsfrågor:

  • Våra tjänster. Vi har gjort bedömningen att vårt uppdragsarbete och därigenom våra tjänster är den hållbarhetsfråga där vi har störst påverkansmöjlighet.
  • Kompetensförsörjning. Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Att behålla befintliga medarbetare och att attrahera nya, och därmed vara en attraktiv arbetsgivare, är förutsättningen för vår kompetensförsörjning.
  • Kompetensutveckling. Vi lever i en snabbrörlig värld. Att ha god kännedom om våra kunders behov och ha rätt kompetens för att tillgodose dessa är utgångspunkten för vår kompetensutveckling.
  • Våra värderingar. Våra värderingar och värdegrund är något som vägleder oss i de val vi gör varje dag och något som särskiljer oss från våra konkurrenter. Läs mer i vår Uppförandekod.
  • Publiceratjun 01, 2018