maj 14, 2021

Världsbanken godkänner Hifabs antikorruptionsarbete – häver sanktion

Hifabs utvecklade arbete inom affärsetik och antikorruption har lett till att en tidigare sanktion utfärdad av Världsbanken nu kan upphävas.

Som tidigare meddelats påförde Världsbanken en sanktion på Hifab International AB och Hifab Oy i april 2018 efter revision av ett Världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Uppdraget avsåg projektledning av ett vägprojekt som Hifab International AB genomförde tillsammans med lokala samarbetspartners. Uppdragets värde uppgick till ca 3 MSEK och fortlöpte under perioden 2013–2014.

Sedan sanktionen påfördes har Hifab accelererat sitt interna hållbarhetsarbete genom att utveckla och skärpa våra affärsetiska riktlinjer. Ett gediget arbete har genomförts vilket har inkluderat uppdatering av bolagets uppförandekod, utbildning av alla medarbetare samt förtydligande av rutiner och riskhantering. Ett antikorruptionsprogram har också upprättats vilket har fungerat som stöd vid projektgenomförande och riktlinjer för intern uppföljning.

Hifab Gruppen, tillsammans med Hifab International AB och Hifab Oy, har idag ett mycket välutvecklat antikorruptionssystem som hela organisationen känner till och som tillämpas i alla faser av våra projektengagemang. Det samlade resultatet av vårt arbete har nu lett till att Världsbanken häver sanktionen mot Hifab International AB och Hifab Oy. Bolagen kan därmed återigen ta uppdrag och arbeta för Världsbanken.

Patrik Schelin, Hifabs VD:

– Vårt sätt att driva affärer och den egna verksamheten är vårt största bidrag till hållbar utveckling, det är där vi kan påverka. Det är därför glädjande att få uppleva ett sådant stort engagemang bland våra medarbetare under de senaste årens intensiva arbete med affärsetik. Vi kan verkligen sträcka på oss och fortsätta vara goda förebilder och känna stolthet över oss själva och hur vi agerar.

Louise Brown, antikorruptionsrevisor, har under sanktionsperioden varit anlitad som External Monitoring Expert i samband med utvecklandet och implementeringen av Hifabs antikorruptionsprogram, (även kallat Integrity & Compliance Program). Louise sammanfattar nyheten om att Världsbanken nu häver sanktionen:

– Stora internationella kunder sätter strikta krav på att deras samarbetspartner ska uppvisa ett systematiskt arbetssätt i linje med global ”best practice”. Enligt min bedömning och erfarenhet är det fortfarande få företag som har nödvändiga delar på plats. Det Hifab nu har genomfört är ett mycket gediget arbete med ett stort engagemang och åtagande från hela organisationen för att nå den otroligt höga standard och de tuffa krav som gäller enligt Världsbanken.

Världsbanken meddelar även att de ser fram emot fortsatta möjligheter att samarbeta med Hifab gällande integritet och regelefterlevnad. De anser att Hifabs goda arbete kring affärsetik och antikorruption kan fungera som en förebild och mentor för andra små och medelstora företag i dessa frågor.

För mer information, se bilaga från Världsbanken.

 

The World Bank approves Hifab’s anti-corruption activities – lifts sanction


Hifab’s development of policies for integrity compliance and anti-corruption has led to a previous sanction issued by the World Bank now being lifted.

As previously announced, the World Bank imposed a sanction on Hifab International AB and Hifab Oy in April 2018 following an audit of a World Bank-financed assignment in Laos. The assignment concerned the project management of a road project that Hifab International AB carried out together with local partners. The value of the assignment amounted to approximately SEK 3 million and was implemented in 2013–2014.

Since the sanction was imposed, Hifab has accelerated its internal sustainability activities by developing and refining our integrity compliance guidelines. Solid work has been carried out, which has included updating the company’s code of conduct, training all our employees, and clarifying our routines and risk management procedures. An anti-corruption programme has also been established, which has served as support for project implementation and as a guideline for internal monitoring activities.

The Hifab Group, together with Hifab International AB and Hifab Oy, today has a very well-developed anti-corruption system that the entire organisation is aware of, and which is applied in all phases of our project activities. The overall result of our efforts has now led to the World Bank lifting the sanction against Hifab International AB and Hifab Oy. The companies can thus once again undertake assignments and work for the World Bank.

Patrik Schelin, Hifab’s CEO, commented:

“Our way of doing business is our biggest contribution to sustainable development, it is where we can be influential. It is therefore gratifying to experience such great commitment among our employees during the intensive integrity compliance activities in recent years. We can really stretch ourselves to become good role models and feel proud of ourselves and how we act.”

Louise Brown, anti-corruption auditor, has during the sanction period been hired as an External Monitoring Expert in connection with the development and implementation of Hifab’s Integrity Compliance Programme (ICP). Louise sums up the news that the World Bank is now lifting the sanction:

“Large international clients place strict demands on their partners to demonstrate a systematic approach in line with global ‘best practice’. In my opinion and experience, there are still only a few companies that have the necessary measures in place. What Hifab has now implemented is sterling work with great commitment and involvement from the entire organisation to reach the incredibly high standard and the tough requirements that apply according to the World Bank.”

World Bank also inform that they look forward to a continued collaboration with Hifab regarding promotion of Integrity and Compliance. They believe that Hifab can serve as mentor to other small- and medium-sized companies in these questions.

For more information, see the attached pdf from World Bank Group.

  • Publiceratmaj 14, 2021