sep 07, 2022

Stora möjligheter att minska fastighetens energianvändning

Bygg- och fastighetssektorn står för 37 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp och med det ställs allt högre krav på våra fastigheter. Med av hjälp av digitala innovationer i form av smarta styrsystem kan du sänka din fastighets klimatpåverkan samtidigt som du minskar driftkostnaden. 

Att det går att göra energibesparingar har vi vetat länge men incitamenten har aldrig varit högre än nu. Skillnaden mellan en genomtänkt styrning som är optimerad och balanserar olika tekniska installationer och en fastighet där energifrågan inte tagits i beaktande är enorm. Med dagens höga elpriser kan energisparåtgärder bli avgörande för att olika slags verksamheter ska klara sig.  

– Även med ett smart överordnat styr- och reglersystem kan en optimering ofta spara upp till 15 procent av dina driftkostnader. Det handlar dels om att trimma in tekniska inställningar och parametrar, dels om att dela upp styrsystemets behörigheter i olika nivåer så att all information och fastighetsdrift hanteras av personer med rätt kompetens, säger Fredrik Jonsson, energispecialist och installationsledare på Hifab.  

Störst möjlighet att påverka energianvändningen och klimatpåverkan finns i ett tidigt skede av nybyggnad eller ombyggnad där de stora besluten tas utifrån Boverkets energikrav, eventuella miljöcertifieringar och andra kartlagda behov. Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i fastigheten, hur överskottsvärme kan tas omhand samt hur fastighetens konstruktion ser ut, gör stor skillnad i dimensioneringen av tekniska installationer.  

Även äldre fastigheter har stor energibesparingspotential. De har ofta omoderna styrsystem installerade och här finns stora vinster att göra genom att säkerställa att fastighetsdriften är optimerad på rätt sätt. 

– Just nu arbetar jag med en fastighet där man, tack vare löpande energiuppföljning och driftövervakning, upptäckt att energianvändningen är 50 procent högre än vad som är normalfallet. Nu jobbar vi med att felsöka och utreda för att identifiera vad det är som orsakar detta. I fall som dessa är det viktigt att anlita en specialist som kan hitta en lösning som åtgärdar problemet – inte symptomen. Annars är risken stor att samma problem kommer orsaka förhöjda driftkostnader, säger Fredrik och avslutar: 

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av världens energirelaterade koldioxidutsläpp och detta är en utmaning vi måste ta på allvar och hitta lösningar på. En bra lösning är att ha smarta överordnade styrsystem i våra fastigheter. Det resulterar i minskade driftkostnader samtidigt som det minskar fastighetens klimatpåverkan.  

Våra insikter: 

  • Ett smart övergripande styrsystem är lika viktigt som varje vald teknisk installation 
  • Den löpande driftövervakningen och driftoptimeringen ger minskad klimatpåverkan 
  • Att investera i rätt kompetens i arbetet med fastighetsdrift är ett effektivt sätt att öka lönsamheten