maj 09, 2023

Så lyckas du med återbruk i byggprojekt

Att integrera återbruk i byggprojekt är positivt i flera avseenden – det skapar förutsättningar för minskad klimatpåverkan och är på många sätt ett mer kostnadseffektivt sätt att bygga på. Samtidigt finns en del aspekter att ta hänsyn till och genom att investera lite mer tid i planeringsskedet blir förutsättningarna för att lyckas med sitt återbruksprojekt bättre.

Återbruk av möbler, textilier och annan inredning är sedan länge ett vanligt fenomen i byggprojekt – och det finns en väl utvecklad marknad för att köpa och sälja begagnat samt för att renovera och restaurera inredning. När det gäller återbruk av byggmaterial har utvecklingen inte kommit lika långt – men allt fler har börjat inse vilka positiva effekter det har.

– Fördelarna med att använda återbrukat byggmaterial är många. En av de mest påtagliga handlar såklart om att det bidrar till att minska klimatutsläppen eftersom du slipper utsläpp relaterade både till att producera nytt och transportera gammalt material till deponi eller återvinning. När återbruk görs på rätt sätt bidrar det självklart också till minskad tids- och resursåtgång, säger Malin Tomasson, Avdelningschef och Projektledare på Hifab.

– Det är alltid viktigt att projektgruppen har en samsyn och gemensam bild av hur byggprojektet ska drivas och i återbruksprojekt är det ännu viktigare då det kan uppstå behov av att snabbt kunna tänka om och revidera tidigare beslut för att komma vidare i processen, säger Malin och fortsätter:

Det viktigaste är att sätta en tydlig ambitionsnivå kring hur vad och mycket som ska återbrukas och sedan se till att styra projektet därefter. Installationer kan till exempel inte, på grund av garantiaspekten, plockas ned för att sedan återbrukas. Så vill man behålla sina befintliga installationer måste man även anpassa den nya rumsmiljön efter dem. Det är också viktigt att i ett tidigt skede planera för vad som ska återbrukas och var materialet ska lagerhållas under tiden.

Planering och flexibilitet
Planering, förarbete och en hög förmåga att snabbt kunna revidera fattade beslut för att komma framåt är alltså tre viktiga aspekter att ha med sig i ett återbruksprojekt. När byggprocessen väl inleds involveras fler aktörer och här är det viktigt att komma ihåg att det skiljer sig väldigt mycket mellan att riva och att riva för att kunna återbruka.

– Ju mer man kan vara på plats under byggprocessen desto större möjligheter finns det att koordinera, samordna och bevaka vad som går att återanvända. Under rivningsarbetet är det extra viktigt för att även bevaka de som river, så att den satta planen följs i så stor utsträckning som möjligt, säger Malin och avslutar:

Det finns en del utmaningar med att återbruka byggmaterial i hög utsträckning och det är viktigt att vara påläst kring material, användningsområden samt krav och regler – och att göra ett grundligt förarbete. Då kan utmaningarna överbryggas och resultatet blir minskad klimatpåverkan, lägre kostnader, kortare projekttid – och detta helt utan att behöva tumma på vare sig estetik eller funktion.

Våra insikter:

1. Tydlig ambitionsnivå: För att lyckas med ett återbruksprojekt är det viktigt att sätta en tydlig ambitionsnivå och sedan anpassa arbetet och processen efter den.

2. Flexibilitet: Genom att gå in i projektet med en flexibel inställning kan man snabbt identifiera möjligheter och våga revidera tidigare beslut.

3. Planering och kunskap: Byggteknisk kunskap, kunskap om material och dess användande samt en god planering är viktigt för att med att återbruka byggmaterial i större utsträckning.