Rådgivning när Gävle bygger nytt reningsverk

Hur avloppsvatten hanteras har stor betydelse för vår miljö. År 1967 stod Gävles första reningsverk klart – innan dess släpptes avloppsvattnet ut direkt i Gavleån. Gävle kommun planerar för att staden år 2050 ska ha cirka 150 000 invånare och för att möta nästa generations behov av avloppshantering byggs nu ett nytt reningsverk i staden – och Hifab är med och leder utvecklingen.

Anna Johansson och Annika Sjöwall

I takt med att befolkningen i Gävle ökar räknar kommunen också med att fler företag och verksamheter kommer anslutas till reningsverket. Samtidigt ökar kraven på att hanteringen av vatten och avlopp ska bidra till en hållbar samhällsutveckling där till exempel kvaliteten på det utgåendet vattnet ökar. Så, för att Gävle ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver ett nytt och modernt avloppsreningsverk byggas.

Ambitionen är att det nya reningsverket ska präglas av hållbarhet ur flera aspekter. Återvinning av värmen, en ökad grad av självförsörjning när det kommer till energi samt att bidra till en ökad biologisk mångfald är några exempel. Det finns även stor potential för att hitta nya användningsområden för slammet som avskiljs från vattnet och förhoppningen är att andra företag på området ska kunna använda avfallet från reningsverket som en resurs, i stället för att det skickas på deponi. Utöver de miljömässiga aspekterna lägger Gästrike Vatten även stor vikt vid att skapa en attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta och där det finns stora utvecklingsmöjligheter.

Hifab har fått i uppdrag att företräda beställaren inom KMA-området och tillhör projektledarstaben.

– När vi började jobba i projektet var det en del arbetssätt och verktyg som inte fanns på plats då det inte hör till vanligheterna att Gästrike Vatten genomför ett projekt i den här storleken, säger Annika Sjöwall, Uppdragsansvarig och intern Verksamhetsutvecklingschef på Hifab och fortsätter:

Hifab har sedan uppdragets början varit ett rådgivande och operativt stöd kring framtagande av arbetssätt – bland annat avseende riskhantering, kravhantering och uppföljning. Vi har även varit med och tagit fram förfrågningsunderlag för den stora totalentreprenaden. Projektets ambition gällande digital projekthantering ligger i framkant, vilket känns väldigt roligt att få vara en del av.

Projektet befinner sig nu i ett skede där miljötillstånd har erhållits, detaljplanen har vunnit laga kraft och upphandlingen av en totalentreprenör för hela genomförandet är klar.

– Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan, vilket innebär ett nära samarbete mellan entreprenör och beställare. Att bygga ett nytt reningsverk är komplext med speciella tekniska krav, där samverkan ger oss fördelen att få med entreprenörens erfarenheter redan i tidigt skede i projekteringen. Samverkan skapar många fördelar samtidigt som det också ställer höga krav på oss som beställare och på entreprenören, att vi tillsammans arbetar utifrån projektets bästa, prestigelöst med en öppen och tydlig kommunikation, säger Anna Johansson, Biträdande Projektledare på Gästrike Vatten.

Under hösten 2023 påbörjas systemhandlingsprojektering och i slutet av 2028 planeras det nya reningsverket tas i drift.

– Det är ett spännande projekt som kommer skapa många positiva effekter för Gävle kommun under en lång tid framåt. Hifab bidrar med gedigen erfarenhet av projektledningsmetodik samt kompetens inom strukturerade, effektiva och kvalitetssäkra arbetssätt som underlättar i såväl framdrift som slutresultat. Vi är stolta över att med vår kompetens få vara med och bidra till en hållbar utveckling för Gävle kommun och dess invånare, avslutar Annika Sjöwall.