Ledning av VA-projekt för en säkrad vattenkvalitet i Malmö

Som ett led i att nå sin vision om ett helt och hållbart Malmö har Ramavtal 8 Storstad Malmö upprättats. Avtalet syftar till att bygga ut kollektivtrafiken och skapa förutsättningar för att kunna hålla en hög takt på bostadsbyggandet. Bland annat ska fyra nya busstråk anpassade för MalmöExpresser (helelektrifierade stadsbusslinjer) implementeras. På uppdrag av VA SYD projektleder Hifab utvecklingen av tre sträckor.

De tre projekten som Hifab fått i uppdrag att projektleda är alla centralt belägna i Malmö. Det handlar om Slottsgatan, Lilla Nygatan och Gustav Adolfs torg. Uppdraget från VA SYD är tydligt: Genom schaktfria metoder stärka upp och förnya VA-näten längs de tre sträckorna, för att behålla en god status i många år framöver.

Teknikmässigt är uppdraget relativt enkelt. Att använda sig av schaktfria metoder innebär att grävning sker på strategiska punkter för att därefter använda en teknik som kallas för infordring. Det skapar helt nya ledningar invändigt i de befintliga ledningarna.

– Den stora utmaningen i det här projektet handlar om hanteringen av trafik och tredje man. Det är busstäta och trafikintensiva gator och vi behöver hitta sätt att få projekten att framskrida utan att hindra trafiken i för stor utsträckning. Vi behöver ha en dialog med trafikkontoren för att hitta rimliga lösningar och för att säkerställa en god dialog genom hela projekttiden, säger Martin Schjånberg, projektledare på Hifab.

Utöver utmaningar kopplade till den befintliga trafiken är det också av högsta vikt att de olika projekten inte krockar med varandra.

– Vi har en skarp tidplan att förhålla oss till och den komplexa miljön vi befinner oss i gör att jag som projektledare måste tänka till både en och två gånger. Genom att ha tydliga projektplaner och göra tidiga bedömningar av alla moment så kan vi säkerställa att utförandefaserna inleds i rätt tid, i rätt projekt, säger Martin och avslutar:

I grunden är det som med alla projektledningsuppdrag; det som skapar ett framgångsrikt genomförande och resultat är en tydlig, kontinuerligt uppdaterad och avstämd tidplan i kombination med att säkerställa att rätt kommunikation går fram till rätt intressent, vid rätt tidpunkt.

Hifab påbörjade sitt uppdrag i september 2022 och det första projektet är upphandlat och ska vara färdigställt 1 juli 2023. Målsättningen är samtliga projekt ska vara klara senast i slutet av 2024.