Kartläggning av materialflöden för Göteborgs Stads Parkering

Det kommunägda parkeringsbolaget i Göteborg har satt upp som mål att minska avfallsmängder och att vara fritt från plastförpackningar och engångsartiklar år 2020. Ett delmål för staden har varit att bilda sig en första uppfattning om de viktigaste avfallsflödena och deras storlek.

Hifab genomförde en studie av materialströmmar relaterade till inköp och avfall inom egna verksamheten, bland annat genom datainsamling, stickprover, beräkningar, litteraturundersökningar och intervjuer. Hifab har levererat en handlingsplan med åtgärdsförslag och rekommendationer för ett första steg mot målet.

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Kartläggning och handlingsplan
  • Uppdragsgivare Göteborgs Stads Parkerings AB
  • Prjojekttid 2018
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,