Järva Begravningsplats

Vid Granholmstoppen på Järvafältet växer Järva begravningsplats fram. Ambitionen är att skapa en plats öppen för alla – oavsett tro eller livsåskådning. Öppenheten gäller även för de som kommer till kulturreservatet av andra anledningar, för att promenera, springa eller upptäcka naturen. Hifab är ansvarig projektledare och leder utvecklingen.

När Stockholm växer ökar även behovet av att ta hand om våra döda inom staden och Stockholms stad har länge planerat för en ny begravningsplats i nordvästra Stockholm. Redan på 1970-talet utformades Järvafältet för att vara ett rekreationsområde för stockholmare och de planerna tas nu vidare i en tid när många använder begravningsplatser för rekreation, som att promenera och jogga. Möjligheten att använda området till flera aktiviteter är fortsatt centralt när en ny begravningsplats nu växer fram.

– Det är efterlängtat med en ny begravningsplats i Järvaområdet där invånarna får en värdig plats att kunna sörja sina nära och kära. Begravningsplatsen är öppen för alla, oavsett tro eller livsåskådning, säger Svante Borg, förvaltningschef för Kyrkogårdsförvaltningen.

Järva begravningsplats kommer bestå i väl avgränsade gravkvarter, utformade som öar utplacerade i ett kuperat naturområde med ängsmarker och grusvägar. På området byggs också en ceremonibyggnad utan trostillhörighet samt en byggnad för de som arbetar på begravningsplatsen och de maskiner som behövs för skötseln av området.

Hifab leder utvecklingen

Hifab ansvarar för projekteringsledning och projektledning och har arbetat med uppdraget sedan 2017. Totalt är det åtta medarbetare från Hifab som arbetar i projektet, men det kan komma att utökas om behov uppstår längre fram i arbetet.

– Utvecklingen av Järva begravningsplats är ett komplext uppdrag. Byggnationen sker på ett kulturreservatområde, vilket medför att vi behöver ta stor hänsyn till miljön och göra så liten åverkan som möjligt. Det är också ett projekt med många intressenter – från olika entreprenörer till de invånare som dagligen nyttjar platsen till rekreation. Här spelar Hifab en viktig roll i vår roll som projektledare och vårt uppdrag är att säkra ett framgångsrikt resultat – men också ett framgångsrikt genomförande, Ulf Eriksson, uppdragsansvarig på Hifab.

Under 2021 inleddes schaktarbeten samt byggnation av vägar och våtmarker på området. Under 2022 och framåt byggs gravkvarter och de två byggnaderna. Begravningsplatsen byggs i etapper och den första etappen ska vara klar under 2024.

Respekt för såväl kultur som miljö

De våtmarker som nu återställs bidrar till att binda och lagra koldioxid, rena vatten och jämna ut vattenflöden. De kommer även ta hand om dag- och dräneringsvatten från området och i framtiden kommer vattnet från våtmarkerna släppas vidare till Igelbäcken, som idag hotas av uttorkning.

– Järva begravningsplats växer fram med stor respekt för det kulturmässiga arvet och med höga ambitioner om att bidra positivt till miljön under många generationer framåt. Området ska inte bara möta stadens behov av fler begravningsplatser utan även vara ett positivt bidrag för att möta de miljömässiga utmaningarna, avslutar Ulf Eriksson.