Hifab samordnar miljöcertifieringar

Hifab samordnar certifieringar vid såväl nyproduktion som vid ombyggnation och befintliga byggnader. De certifieringssystem som vi certifierar inom är:

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är framtaget för att förbättra hållbarhetsarbetet och skapa långsiktiga fastighetsvärden för fastighetsägaren. Miljöbyggnad utgår från svenska lagkrav och branschstandarder. Det som certifieringen innebär är att beställaren får en objektiv bedömning av fastighetens hållbarhetsprestanda utifrån kriterier för lägre energianvändning, bra materialval och en god inomhusmiljö.

För att kunna genomföra Miljöbyggnad måste det användas programvara som exempelvis kan genomföra dagsljusberäkningar. Detta är något som vi på Hifab genomför med hjälp av IDA ICE. Anledningen till att denna programvara har valts är för att det även går bra att använda vid såväl energibalansberäkningar som vid studier av inomhusklimatet. Då Hifab har specialister inom både energi och miljö kan vi vara kunden behjälplig genom hela certifieringsprocessen och kan själva genomföra större delen av indikatorarbetet.

Svanen

Svanen är ett certifieringssystem för den som bygger nyproduktioner i stora volymer. Detta certifieringssystem är känt för att hjälpa kunden att genomföra bra materialval inom en rad olika produktionsområden. För att få sin byggnad svanenmärkt måste höga krav på material/kemikalier, energi, inomhusmiljö och byggprocess uppfyllas. För att lyckas med svanenmärkningen måste kunden ha fattat beslut om detta innan processen drar igång, detta då materialval har en stor betydelse för certifieringens utfall.

BREEAM

Breeam är ett brittiskt certifieringssystem som är indelat i olika kategorier och som kanske bäst lämpar sig för fastigheter som ska ut på den internationella marknaden. Breeam är uppdelat i flera system och vi hjälper kunden att välja rätt certifieringsalternativ. De som finns är Breeam SE som är en svensk anpassning av systemet. Breeam in use är en annan certifiering som vänder sig till befintliga byggnader, medan Breeam Communities är framtaget för att kunna certifiera hållbara stadsdelar.

Breeam är ett gediget certifieringssystem som inkluderar områden så som ledning och styrning, hälsa och miljö, inomhusklimat, energianvändning, transport, vatten, material, avfall, mark, ekologi, föroreningar samt innovation.

LEED

Leed är ett amerikanskt certifieringssystem som är ett heltäckande certifieringssystem och som är välkänt ut ett globalt perspektiv. Detta certifieringssystem kan användas i alla skeenden, nybyggnationer, befintliga byggnader och vid ombyggnationer. LEED inkluderar följande områden ledning, mark, ekologi, transport, vatten, energianvändning, material, inomhusklimat, innovation och övriga områdesspecifika frågor. Precis som för Breeam rekommenderas Leed för fastigheter som ska ut på den internationella marknaden men även till de fastigheter som kanske inte klarar alla indikatorerna i Miljöbyggnad med som ändå vill ha en certifiering av sin byggnad. 

Green Building

Green Building är en energicertifiering som administreras av SGBC, Sweden Green Building Council, sedan 2010. För nybyggnationer ska energiprestandan vara 25 % lägre än gällande BBR-krav och vid ombyggnation ska energianvändningen minska med 25 % jämfört med valt referensår. För att kunna erhålla ett Green Building-certifikat måste fastighetsägaren även ha ett välfungerande energiledningssystem där en aktivt arbetar med energifrågan och myndighetskraven för inomhusklimatet måste uppfyllas. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet inom Green Building och kan stötta kunden genom processen. 

Passivhus

Senast den 31 december 2020 ska samtliga EU-medlemsländer se till att alla nybyggnationer är nära-nollenergibyggnader. Passivhusstandarden är därför ett bra val om man med en välbeprövad certifieringsmetod vill uppnå dessa krav.

Passivhuscertifiering innebär att byggnaden är hållbart byggt med syfte att nå ett optimalt inomhusklimat utifrån människans hälsa och komfort med minimal energianvändning. Det är byggnaden i sig som är i fokus genom processen. Att säkerställa att byggnaden är hållbar, oavsett teknikval, innebär att aktivt försöka minska värmeförlusterna så långt det är möjligt (exempelvis genom att minimera köldbryggor och säkerställa lufttäthet).