Utveckling av Dag Hammarskjöld-leden i Göteborg

Från trafikled till boulevard

Fastighetskontoret i Göteborg avser att ta fram en genomförandeplan för stadsomvandling inom Dag Hammarskjöldstaden där en större trafikled ska omvandlas till en boulevard.

Hifab har fått i uppdrag att göra en kartläggning av risk för förorenad mark på de ca 90 fastigheter som ägs av kommunen inom det blivande planområdet. En riskklassning och kostnadsuppskattning kommer att göras för fastigheterna där tidigare miljötekniska markundersökningar utförts. Riskbedömning utförs på resterande fastigheter där historiska inventeringar ligger till grund för bedömningen om det finns risk för föroreningar i marken.

Illustration: © AL Studio

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Miljöexpert, kartläggning
  • Uppdragsgivare Fastighetskontoret i Göteborg
  • Prjojekttid 2020
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,