feb 17, 2023

Många viktiga punkter på fastighetsbolagens energiagenda 2023

Under 2022 hamnade energifrågan i fokus, och för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn har energi snabbt kommit att bli en viktig strategisk fråga. Anna Larsson på Hifab Advisory pekar ut sex områden där en intressant utveckling väntas under 2023.

– Vi märker att bygg- och fastighetssektorn ser på energifrågor med nya ögon. Läget är mer komplext idag och många olika krafter påverkar energiomställningen. Som fastighetsägare måste man navigera bland möjligheter och risker och se till att man fokuserar på rätt saker. Gamla sanningar blir snabbt utdaterade, säger Anna Larsson, Strategisk rådgivare på Hifab Advisory.

Ett antal områden kan pekas ut som extra intressanta att följa under året:

1. Miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader kan snart vara verklighet
Som en delkomponent i EU:s energi- och klimatarbete har ett förslag om minimikrav på energiprestanda i befintliga byggnader varit under behandling 2022. EU-parlamentet har sedan årsskiftet vridit upp ambitionsnivån ytterligare. Hur reglerna ska utformas och var gränserna hamnar i praktiken är ännu inte helt klart, men föreslagna nivåer innebär bland annat att byggnader med energiklasserna G och F ska förbättras till klass E senast 2027. En renoveringsvåg och ett enormt åtagande för branschen väntar i så fall, eftersom 25–30 procent av alla lokalbyggnader träffas.

2. Fjärrvärmens roll i klimatomställningen och möjligheter för Bio-CCS
Många fastighetsbolag har antagit skarpa klimatmål, validerade enligt Science Based Targets, och i driftsfasen är fjärrvärmens utsläpp ofta dominerande. Flera fjärrvärmebolag har annonserat stora omställningsplaner, där tekniker för infångning av koldioxid står i centrum. För de fjärrvärmenät som är förnybara redan idag innebär tekniken negativa utsläpp (Bio-CCS). Energimyndigheten har dessutom tagit fram förslag på ett stödsystem för Bio-CCS, som kan bidra till att investeringsplanerna blir verklighet. Hur fjärrvärmen passar in i fastigheternas omställningsplaner är därför en diskussion som bör få ny fart 2023.

3. Batterier och frekvensreglering ger nya intäkter
Batterier i källaren med syfte att interagera med elnätet har gått från ett tankeexperiment till något för fastighetsägare att överväga på allvar. Prissättningen på Svenska Kraftnäts marknader för stödtjänster och frekvensreglering ligger så pass högt att intresset för batteri-investeringar kan bli stort under 2023. Batterier och andra flexibla el-resurser kan användas för flera olika ändamål, både i fastigheten och utanför, och hur resurserna används på ett sätt som både är lönsamt och bidrar till hållbarhetsomställningen är en teknisk utmaning.

4. Ny reglering kräver ordning bland energimätarna
I och med EU:s kommande direktiv CSRD, som förväntas träda i kraft 2024, ökar kraven på granskning av hållbarhetsrapportering, där den årliga hållbarhetsredovisningen blir mer jämställd den finansiella redovisningen. På energiområdet innebär det till exempel att även rapporterad energianvändning ska granskas, gärna tillbaka till källan. För de som träffas av CSRD är det därför hög tid att säkerställa ordning och reda bland mätare och undermätare, och många kommer att behöva höja kvalitetsnivån betydligt.

5. Fastighetsägare tar grepp om laddinfrastrukturen
Under 2022 nästintill dubblerades antalet elbilar i trafik i Sverige och under 2023 kan vi få se fastighetsägare som tar ett helhetsgrepp kring frågan. Hur gränssnitt och integration ser ut mellan elbilsladdare och fastighet och hur affärsuppgörelsen för laddningen går till är ännu inte självklart, och diskussionerna bör ta ny fart under 2023. Kundupplevelsen kring elbilsladdning kan också få ett större fokus i takt med att fler berörs.

6. AI-optimering vinner mark men proptech-bolagen känner av ansträngd marknad
Att överstyra fastigheters tekniska system med någon typ av optimeringsalgoritm är ett arbetssätt som länge varit lovande, men inte rullats ut i stor skala i fastighetsbeståndet. Trenden pekar på att systemen kommer att fortsätta rullas ut, men samtidigt är det ekonomiska läget ansträngt för de tech-bolag som ännu är beroende av nytt kapital. Även om tekniken vinner mark i fastighetsbeståndet så kan vissa leverantörer av tjänsterna stå inför ekonomiska utmaningar.