apr 04, 2022

Hifabs års- och hållbarhetsredovisning 2021

Från och med idag finns Hifabs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig på vår hemsida. Klicka här. Den printade versionen av rapporten kan beställas genom att maila namn och adress till hifabgroup@hifab.se

VD har ordet

Vi höjer tempot mot framtiden

Året har präglats av åtgärder och anpassningar men också av lönsamma projekt, rekryteringar av nyckelpersoner och ökade satsningar på försäljning. Det sammantaget gör att Hifabs vd Karin Annerwall Parö ser positivt på framtiden, trots ett minusresultat för året.

– Vi har minskat personalstyrkan i den svenska verksamheten men har trots detta en oförändrad orderstock och förbättrad effektivitet i projekten. Orderstocken i utlandsverksamheten är i nivå med förra året och det är på en historiskt hög nivå. Vi har dessutom tagit flera höga engångskostnader under året, och allt detta innebär tillsammans att vi har skapat bättre förutsättningar för ett gott 2022.

2021 var en ekonomisk utmaning för Hifab och orsakerna till detta är flera, menar Hifabs styrelseordförande Karin Annerwall Parö, som under hösten gick in som tillfällig vd i väntan på att företagets nya vd tillträder i maj.

– Pandemin har påverkat oss negativt genom att en del projekt har skjutits på framtiden, sjukfrånvaron har varit högre än normalt och det har varit svårare att hålla nära kontakt med våra kunder.

Hon poängterar att det är god lönsamhet i projekten – kunderna är nöjda och medarbetarna gör ett bra jobb. Under året har Hifab valt att vara försiktiga med rekrytering, vilket har gjort att personalstyrkan minskat samtidigt som de fasta kostnaderna inte kunnat minskas i samma omfattning. Och detta påverkar resultatet negativt.

– Vi har tagit en del engångskostnader, bland annat i samband med vd-bytet. Vi har dessutom fått beslut från Tillväxtverket om återkrav av tidigare utbetalt korttidsstöd avseende år 2020 – ett beslut som vi bestrider och har överklagat.

Mot ett ännu mer kundorienterat företag

Under året ligger ett stort fokus på försäljning av hela Hifabs kompetens genom att skapa delaktighet, jobba på tvären i organisationen och involvera kunderna mer.

– Vi är inte hundratals individuella kontor i Sverige, vi är ett bolag med hundratals medarbetare med en stor samlad kunskap. Det här behöver vi förtydliga för våra kunder genom att faktiskt fråga dem vilka utmaningar de står inför – vi ska vara lyhörda och bidra med vår kompetens.

Detta är något av en kulturförändring, menar Karin Annerwall Parö.

– Vi ska inte krångla till det och uppfinna helt nya erbjudanden. Vi har massor av duktiga människor över hela landet och internationellt, och vi kan jobba med både lokala, nationella och internationella kunder. Det handlar inte om att vi ska göra saker tvärtom mot idag. Däremot behöver vi göra en del justeringar i vår tjänsteportfölj och fokusera mer på försäljning. Här har vår nya vd en viktig roll – Nicke Rydgren är en stark ledare med fokus på försäljning och marknad, vilket är precis vad vi behöver.

Vi höjer tempot mot framtiden

Det kommande året är digitalisering och hållbarhet två faktorer som Hifab behöver hålla ögonen på, menar Karin Annerwall Parö.

– Pandemin har snabbat på digitaliseringen. Inom vår bransch gäller det att omfamna förändringen och se möjligheterna. Vad kommer att ske när pandemin är över? Hur kommer fastighetsbranschen att förändras? Det kommer att bli ett högt tryck på byggindustrin och vi är redo att möta detta. I kraft av vår storlek kan vi hjälpas åt inom bolaget, dela vår kunskap och göra ett bra jobb i alla projekt vi arbetar med.

På hållbarhetssidan har Hifab en strategi som löper som en röd tråd genom hela verksamheten – den utgår från FN Global Compacts tio principer och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

– 2021 rekryterade vi en ny kvalitetschef och nya miljöchefer i både Stockholm och Göteborg – något som kommer att bidra till att vi fortsätter att framgångsrikt stötta kunderna i flera projekt. För det är här som vi verkligen kan göra skillnad – allt från hållbarhetscertifiering av byggnader till sophantering och elektrifiering i utvecklingsländer. Våra kunder ska inte behöva vara experter på allt. Vi ska hjälpa dem så att deras produkter, tjänster och byggnader är så hållbara som möjligt.

Positivt är också att Hifabs arbete med att lägga fast vårt antikorruptionsprogram har resulterat i att Världsbanken har lyft sanktionen mot Hifab International AB och Hifab Oy.

– Vårt förebyggande arbete mot korruption har lyfts fram som en förebild av Världsbanken, vilket innebär också helt nya möjligheter att bearbeta utlandsmarknaden.

– Hifab har stor potential och nu höjer vi tempot när det gäller att skapa nya affärer och drar nytta av alla medarbetares kompetens. Marknaden är stark och vi har stora ambitioner att öka vår andel av marknaden under 2022. Samtidigt fortsätter vi vår utveckling mot ett ännu mer kundorienterat företag, säger Karin Annerwall Parö.

  • Publiceratapr 04, 2022