apr 08, 2021

Hifabs årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2020

Från och med idag finns Hifabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 tillgänglig på vår hemsida. Klicka här. Den printade versionen av årsredovisningen kan beställas genom att maila namn och adress till hifabgroup@hifab.se

VD har ordet

Snabb anpassning till nya förutsättningar

Vi lämnar ett utmanande år bakom oss, ett år som präglats av Covid-19-pandemins påverkan på vår verksamhet och samhället i stort. Under inledningen av pandemin genomfördes en snabb omställning i syfte att begränsa smittspridningen och säkerställa lönsamheten i en hastigt förändrad marknads- och samhällssituation. I första hand har vi genomfört förebyggande åtgärder för att begränsa negativa effekter på verksamheten samt fokuserat på att fullfölja våra projektåtaganden och stötta våra kunder. Vi har haft ett stort fokus på kassaflöde, initierat kortsiktiga och långsiktiga besparingar, nyttjat regeringens stödåtgärder i tillämpliga delar samt haft en aktiv marknadsbearbetning och nära kunddialog. Vi har även haft stor nytta av de senaste årens IT-satsningar som har lett till ett mer digitalt och mobilt Hifab. Många av våra medarbetare har jobbat hemifrån med digitala lösningar för effektiv kommunikation och projektstöd.

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang och stora ansträngningar med att hitta nya lösningar och arbetssätt för att ta kontroll över situationen.

Förbättrad lönsamhet med bibehållen omsättning

Under året har vi förbättrat lönsamheten och bibehållit omsättningen, jämfört med föregående år, trots ett utmanande år. Omsättningen för den svenska verksamheten ökade med 7% samtidigt som utlandsverksamheten minskade med 29%, jämfört med föregående år. Pandemins påverkan på Hifabs verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med endast några stoppade eller senarelagda projekt samt något högre sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har påverkats betydligt mer då vi huvudsakligen är verksamma i länder som i början av 2020 nästan helt stängdes ner. Tack vare att vi har en stor andel underkonsulter och projektanställda i utlandsverksamheten lyckades vi snabbt ställa om och har anpassat kapaciteten till en betydligt mindre projektverksamhet. Under slutet av året ser vi dock en klar omsättningsökning för utland, vilket är resultat av att länderna börjar återöppnas, förutsättningar förbättras och att projekten kan återupptas på bredare front.

Uppbromsad tillväxtsatsning

Förra årets omfattande tillväxtssatsning i Sverige har bromsats upp under året som en säkerhetsåtgärd i en osäker tid. I första hand har vi prioriterat att säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. Personalomsättningen har fortsatt att minska under året vilket gjort att vi har behållit numerären trots minskad rekrytering. I takt med att marknaden och orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi återuppta tillväxtsatsningen för att stärka vår marknadsposition i främst Sverige.

Hög marknadsnärvaro och bibehållen orderstock

Marknaden där vi är verksamma har generellt varit god under året med viss avvaktan efter semestern och under senhösten då smittspridningen tog fart igen. Genom en hög marknadsnärvaro och tät dialog med befintliga och nya kunder har vi haft en bra orderingång. När vi summerar året är orderstocken i den svenska och internationella verksamheten i nivå med föregående år, vilket får ses som ett styrkebesked i rådande marknadssituation.

En ljusnande framtid

Även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ser vi ljust på framtiden. Med gemensamma krafter och tillgång till vaccin är vår bedömning att marknadsläget stabiliseras och förbättras under främst andra halvåret 2021. Stödpaket från regeringen förväntas driva investeringar kopplade till ett uppdämt behov av att fortsätta utveckla vårt samhälle. Denna utveckling kommer även drivas på av megatrender så som urbanisering, globalisering och digitalisering. Behovet av kvalificerade projektledningstjänster för att leda detta arbete bedöms som stort. Här har Hifab en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett nytt spännande 2021. Min övertygelse kvarstår om att vi kommer gå stärkta ur denna samhällskris. Vårt fokus är att stötta våra kunder och fortsätta utvecklingen av Hifab – i vår strävan att nå vår vision om att leda byggandet av morgondagens hållbara samhälle.

  • Publiceratapr 08, 2021