apr 08, 2020

Hifabs årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2019

Från och med idag finns Hifabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2019 tillgänglig på vår hemsida. Klicka här. Den printade versionen av årsredovisningen kan beställas genom att maila namn och adress till hifabgroup@hifab.se

VD har ordet

Ökad tillväxttakt och flera nysatsningar

Under året har vi genomfört en omfattande tillväxtsatsning i Sverige, samtidigt som vi har bromsat in vår internationella verksamhet som anpassats till en förändrad projektportfölj.

Tillväxten har skett organiskt på orter i Sverige med långsiktigt stark marknad och hög efterfrågan på våra tjänster. Satsningen innebär att vi bland annat har startat ett nytt marknadsområde, öppnat nya kontor i Linköping, Eskilstuna och Örebro samt anställt ett stort antal konsulter i hela landet. Vi har även förstärkt ledarskapet med flera erfarna chefer som är väletablerade på marknaden.

Samtidigt som rekryteringen har tagit fart fortsätter personalomsättningen att minska, vilket gör att tillväxttakten ökat. Under året har numerära antalet medarbetare i Sverige ökat med över 17%, vilket är ett trendbrott.

Störningar i projektverksamheten och anpassad projektportfölj

Marknaden har generellt sett varit stark för alla våra marknadsområden men vi har drabbats av flera störningar i projektverksamheten. Några uppdrag har stoppats, avbrutits eller skjutits framåt och upphandlingar har tagit längre tid. Följden har blivit en temporär effektivitetsminskning som tillsammans med den offensiva rekryteringen bidragit till lägre debiteringsgrad. Detta är den huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen jämfört med föregående år.

Utöver effektivitetsminskningen har vi haft kostnader av engångskaraktär motsvarande 8,0 MSEK som belastat resultatet. Av dessa kostnader är 3,2 MSEK kopplade till tillväxtsatsningen, 3,8 MSEK reservering för osäkra kundfordringar samt 1,0 MSEK omstruktureringskostnader i samband med effektivisering.

Genom intensifierat säljarbete på marknaden har orderstocken ökat i både Sverige och internationellt, jämfört med föregående år. Parallellt med detta har vi omstrukturerat och effektiviserat inom områden där vi inte lyckats öka beläggningen i tillräcklig grad. Med dessa åtgärder har debiteringsgraden förbättrats successivt och skapat förutsättningar för förbättrat resultat framåt.

Uppbromsningen på utlandssidan samt minskad användning av underkonsulter i Sverige är den huvudsakliga orsaken till omsättningsminskningen senaste åren. Även effektivitetsminskningen har bidragit till lägre omsättning. Under slutet av året börjar tillväxten i Sverige ge effekt som tillsammans med effektivitetsförbättringar bromsat in omsättningsminskningen.

Framöver bedömer vi det generella marknadsläget i Sverige och internationellt, där Hifab är verksamt, som fortsatt god. Under kommande år förväntas en dämpad tillväxttakt i Sverige som kommer att påverka byggandet, främst inom bostadssektorn. Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och förväntas kompenseras till stor del av ökat byggande av infrastruktur/anläggning samt industribyggnader.

Bedömningarna ovan är oaktat det nya viruset Covid-19 som började sin spridning under inledningen av 2020 och snabbt utvecklats till en global pandemi. Totala effekten är svår att förutspå men vi kan redan nu konstatera att det kommer ha stor påverkan både på kort och lång sikt. Osäkerheten skapar troligen en uppbromsning innan förutsättningar klarlagts för framtida investeringar. Här har Hifab en viktig roll som samhällsbyggare att bidra med sin kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen.

Vi förstärker och utvecklar vår företagskultur

För att samla bolaget och säkerställa att alla medarbetare har en gemensam värdegrund har vi genomfört ett omfattande arbete med att förstärka och utveckla vår interna kultur. Vi har bland annat genomfört ledarutvecklingsprogram, konsult- och affärsmannaskapsutbildningar samt utvecklat vår uppförandekod genom att inkludera en antikorruptionspolicy och implementera ett omfattande antikorruptionsprogram.

Årets förbättringsarbete och tillväxtsatsning, kombinerat med effektivisering och ökad marknadsnärvaro, har skapat ett starkare Hifab. Trots osäkerheten kring effekter av virusspridningen ser vi med tillförsikt fram mot 2020. Vi står redo och är väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade projektledningstjänster, spetsade med specialister som gör oss unika.

  • Publiceratapr 08, 2020