apr 11, 2018

Hifabs årsredovisning 2017

VD har ordet

Under det senaste året har vi arbetat enligt en långsiktig strategiplan där vi genomfört ett omfattande och strukturerat förbättringsarbete. Vi ser tydliga framsteg i vår målsättning att vara marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

En verksamhet på frammarsch

2017 var ett bra år för Hifab. Efter några utmanande år har vi tagit ett rejält kliv framåt. Vi har vunnit flera viktiga uppdrag som ligger i linje med vår strategi; att vara med tidigt i processen och ta ansvar under hela projektgenomförandet. Resultatet har förbättrats väsentligt och vi kan konstatera att den positiva resultattrenden består för sjunde kvartalet i rad.
Vi fick en bra start på året som dämpades något med anledning av en temporär uppbromsning av utlandsverksamheten. Orsaken var senarelagda projekt och förskjutna upphandlingar i några större uppdrag. Efter halvårsskiftet var dessa uppdrag igång och började ge volym under slutet av året.
Koncernens omsättning minskade något under året som en direkt följd av uppbromsningen på utlandssidan, samtidigt som omsättningen i den svenska verksamheten ökade något. Sammantaget visar detta på robusthet och förmåga att hantera omställningar samt verksamhetens potential när det är full fart igen.
Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten har förbättrats under året jämfört med föregående år.

Jubileumsår

2017 har varit ett jubileumsår för Hifab på flera sätt. För 70 år sedan, 1947, grundades Hifab av Bror Hultström och för 30 år sedan startade vi vår verksamhet i Bangladesh. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare har vi genomfört flera lyckade jubileumsträffar på våra kontor; från norr till söder i Sverige samt på vårt regionkontor i Dhaka, Bangladesh.

Stabila framtidsutsikter

Framöver bedömer vi den svenska marknaden som fortsatt stark och stabil med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet. Den pågående urbaniseringen i och runt våra större städer, samt omfattande infrastruktursatsningar i hela landet, kommer att dominera investeringarna i Sverige under lång tid framöver. Även den internationella marknaden bedöms som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.
Inför kommande år har vi lagt grunden för vår fortsatta utveckling. Som en naturlig del i utvecklingsarbetet och den förbättrade ekonomiska ställningen kommer tillväxt vara en viktig del. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som både kan stärka och kompletterar oss.
Vi vill tacka för det förtroende som visats under åren och allas bidrag som format det fantastiska bolag som Hifab är idag. Tillsammans står vi starka och väl rustade för en spännande och ljus framtid!

Patrik Schelin, VD, Hifab Group AB
Stockholm, april 2018

  • Publiceratapr 11, 2018