okt 30, 2020

Hifab utreder övergödning av Södertäljesjöar

Nu ska övergödningen i Södertäljes sjöar stoppas. Detta som ett led i arbetet för att uppnå de nationella miljömålen: att Sveriges sjöar och vattendrag ska nå god status till 2027. Ett första steg är att undersöka sjöarnas status – ett uppdrag som gick till Hifabs miljöavdelning.

 

– Vi ska undersöka näringsbelastningen i tre av sjöarna och lämna förslag på åtgärder, säger Anna-Karin Karlsson, projektledare på Hifab.

2018 antog Södertälje kommun en vattenplan för att minska övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Kommunen satsar själv en miljon kronor per år och har fått bidrag från bland annat Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Det första steget är att utreda hur stor näringsbelastningen är av kväve och fosfor. Hifabs miljöavdelning har fått i uppdrag att undersöka tre av sjöarna för att analysera belastningen i både vatten och sediment (material som har sjunkit ner på sjöbotten).

– Vi har ramavtal med Södertälje kommun. Och eftersom vi har specialistkompetens lämnade vi ett anbud och fick uppdraget, säger Anna-Karin Karlsson, projektledare på Hifab.

Hon är marin ekotoxikolog och arbetar tillsammans med en miljövetare och en marinbiolog. Under hösten har de tagit prover för att bland annat kontrollera om övergödningen beror på interna eller externa orsaker.

Fosfor frigörs

– Gammalt jordbruksavfall och enskilda avlopp som gått ut i marken har resulterat i att det finns mycket näring i sjöarna. Under den varma årstiden när produktionen är hög i sjöarna kan det bli syrebrist i botten och sedimenten frigör då fosfor, vilket leder till att sjöarna börjar växa igen.

De tre sjöar som Hifab undersöker misstänks ha råkat ut för denna företeelse, som kallas för internbelastning.

– Men innan vi tar fram ett åtgärdsförslag måste vi vara säkra på att det inte kvarstår några externa utsläpp. Det är både svårt och dyrt att åtgärda så de här mätningarna är viktiga, säger Anna-Karin Karlsson.

Hifabs arbete innefattar provtagning av vatten och sediment, sjömätning med ekolod samt laboratorieanalyser.

– Den största utmaningen är fältarbetet. Laboratoriet är ju en kontrollerad miljö, men när vi ska ut på sjön gäller det att allt fungerar. Sedimenten är dessutom lösa – det är inte som att jobba med jord där man vet var man sätter spaden.

Anna-Karin Karlsson gör provtagningar på sediment.

Corona-drabbade labb

I det här projektet visade sig dock laboratoriet vara den trånga sektorn. Personalen på det labb där proverna skulle analyseras drabbades nämligen av covid-19, vilket skapade problem eftersom proverna måste vara färska – annars måste det tas nya.

– Hifab lyckades dock hitta ett annat labb som kunde göra avancerade analyser. Och detta var viktigt eftersom en del av de bidrag vi fått måste användas i år – om projektet skulle skjutas upp till nästa år skulle kostnaderna öka kraftigt, säger kommunens åtgärdssamordnare Jonas Pettersson.

Nu följer projektet tidplanen och Hifab kommer att sammanställa en rapport med åtgärdsförslag.

– Utifrån deras rapport tar vi sedan fram en åtgärdsplan och söker pengar. Det här är en lång och ganska dyr process, framför allt om det visar sig att vi också behöver behandla bottenslammet. Vi har dock ett stort stöd för detta hos Södertälje kommun, som har en vattenplan för alla avrinningsområden, säger Jonas Pettersson.

Även Anna-Karin Karlsson tycker att detta är en lovvärd satsning.

– Det är jättebra att kommunen investerar i närmiljön så att man kan bada och hundar kan dricka vatten utan att riskera att bli sjuka. De tar verkligen problemet med övergödning på allvar.

Länkar

  • Hifabs specialister planerar, samordnar, följer upp och utreder miljö- och hållbarhetsfrågor i till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Läs mer här!
  • Södertälje kommuns plan för god vattenstatus av yt- och grundvatten finns att läsa här.
  • Publiceratokt 30, 2020