feb 15, 2017

Hifab med i nominering till Årets Bygge 2017

Trafikplats Spillepengen i norra Malmö har varit ett komplext projekt där Hifab ansvarat för byggledningen för bland annat Broar, Stödmurar, Gator, VA och Markarbeten. Nu har projektet blivit nominerat till Årets Bygge – en prestigefyllda tävling i samhällsbyggnadssektorn som lyfter fram goda exempel på kvalitet, samarbete, ekonomi och form i byggprojekt.

Trafikplats Spillepengen är en av de viktigaste knutpunkterna i Skånes vägnät. Den ligger vid norra infarten till Malmö och här passerar det cirka 20 000 fordon per dygn. Platsen har under många år varit en ständig källa till irritation och frustration för både bilburen trafik och tåg- och cykelpendlare. Innan ombyggnationen var det inte sällan totalstopp för trafiken vid cirkulationsplatsen. Redan 2011 började Malmö stad planera för en ombyggnation och efter ett intensivt byggskede stod den nya trafikplatsen klar i slutet av 2015.

– Spillepengen är ett stort anläggningsprojekt i svenska mått och vi på Hifab har haft en central byggledarroll genom hela projektet, säger Björn Ståhle som har varit samordnande byggledare. I så här pass komplexa projekt är vår roll extra viktig då vi ansvarar för att processen flyter på och att vi i samarbete med entreprenören säkerställer att kvalitet, kostnader och tidsplan hålls. Spillepengen är ett bra exempel där vi på beställarsidan har lyckats med samverkan med vår totalentreprenör.

Nya Spillepengen är inte bara längre en vanlig cirkulationsplats utan nu leds Västkustvägen över trafikplatsen på två fly-over-broar på 371 meter vardera. Utöver ombyggnaden av Västkustvägen har även norra hamnens trafiksystem, omfattande Spillepengsgatan, Björögatan och Blidögatan, byggts om och försetts med nya trafiksignaler. Detta har lett till ett effektivare trafikflöde och förbättrade gång- och cykelstråk. Genom att industrialisera brobyggnadsprocessen genom hög grad av prefabricering, och hög upprepningsgrad, har projektet kunnat slutföras enligt tidplan, och med en god arbetsmiljö för de egna arbetarna, samt med väsentligt mindre störning för trafikanterna.

– Jag tycker såklart det är roligt när infrastrukturprojekt får den här typen av uppmärksamhet, säger Ståhle och syftar till nomineringen till Årets Bygge. Tidschemat har varit pressat och vi har tillsammans i projektet arbetat hårt för att kapa tider och minimera störningarna för trafikanterna.

Björn Ståhle avslutar med att ge beställaren Malmö stad en stor eloge.

– Malmö stads vilja och förmåga att skapa en kraftfull och kompetent beställarorganisation har varit en nyckel till framgång. Vi har haft en väldigt god samverkan i projektet där alla olika kompetenser har haft befogenhet att driva projektet framåt tillsammans med vår entreprenör. Jag tycker att projektet är en bra förebild för hur projekt ska drivas och jag hoppas vi vinner Årets Bygge.

Läs mer om trafikplats Spillepengen här.