okt 24, 2023

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till september 2023

Omsättningen ökar till 64,5 (60,6) MSEK och rörelseresultatet uppgår till 1,1 (0,2) MSEK under årets tredje kvartal. Bolagets förflyttning av såväl position som erbjudande med fokus på starka kundsegment fortsätter att ge positiv effekt. Den svenska verksamheten växer organiskt med 9,3% (-0,3%) under kvartalet.

Kvartalet i sammandrag, juli till september 2023:

 • Nettoomsättningen uppgår till 64,5 (60,6) MSEK
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgår till 1,1 (0,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 (0,3) MSEK
 • Kassaflödet från verksamheten uppgår till -7,2 (3,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,03 (0,00) SEK

Perioden i sammandrag, januari till september 2023:

 • Nettoomsättningen uppgår till 222,0 (212,5) MSEK
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgår till 9,9 (2,4) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 8,1 (2,6) MSEK
 • Kassaflödet från verksamheten uppgår till 3,7 (0,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,13 (0,03) SEK

Rapporten finns att läsa i sin helhet på https://www.hifab.se/ir-press/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Emma Johansson
CMO & Kommunikationschef
073-072 37 66
emma.johansson@hifab.se

Nicke Rydgren
CEO
070-543 59 00
nicke.rydgren@hifab.se

Hifab är en oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vi erbjuder specialiserad kompetens och unik erfarenhet till våra kunder som äger, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler och infrastruktur. Hifab grundades 1947, omsätter 300 miljoner och finns representerade över hela Sverige.

Hifab är noterat på Nasdaq First North Growth Market och vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.se

 

 • Publiceratokt 24, 2023