okt 25, 2022

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till september 2022

Bolagets fokuserade arbete genererar under årets tredje kvartal ett positivt rörelseresultat till följd av anpassade kostnader och ökad debiteringsgrad i kunduppdrag.

Under det tredje kvartalet uppvisar bolaget ett rörelseresultat på 0,2 (-5,6) MSEK vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år och första lönsamma Q3 sedan 2018. Fokus på att skapa lönsamhet i kombination med minskade utländska åtaganden fortsätter att påverka omsättningen som uppgår till 60,6 (63,4) MSEK, vilket är en minskning på 4,5%. Den svenska verksamhetens omsättning stabiliseras och uppgår till 52,6 MSEK under kvartalet, vilket är på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år.

Kvartalet i sammandrag, juli till september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (63,4) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 0,2 (-5,6) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 (-5,1) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 3,3 (-15,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,06) SEK

 

Perioden i sammandrag, januari till september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 212,5 (233,9) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,4 (-13,4) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,6 (-13,2) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,6 (-30,7) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,17) SEK

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 08:00 CET.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet

För ytterligare information kontakta:
Nicke Rydgren
CEO
070-543 59 00
nicke.rydgren@hifab.se

Emma Johansson
Kommunikationschef
073-072 37 66
emma.johansson@hifab.se