apr 24, 2024

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till mars 2024

Under årets första kvartal fortsätter Hifab att växa organiskt och stärker även lönsamheten jämfört med samma period föregående år. Detta trots en svag marknad inom bygg och fastighet och en negativ kalendereffekt.

Med 1,5 arbetsdagar färre än Q1 2023 uppgår omsättningen till 85,3 (78,9) MSEK, en organisk tillväxt på 11% justerat för kalendereffekten. Detta innebär att bolaget för sjätte kvartalet i rad lyckas utveckla och växa verksamheten. Rörelsemarginalen stärks ytterligare och uppgår till 8,7% (7,4%). Detta tack vare fortsatt affärsfokus i kombination med en allt mer digital och effektiv organisation. Hifab känner av en tuff marknad och fortsätter anpassa såväl de interna stödfunktionerna, som vilka typer av uppdrag man riktar in sig på.

Kvartalet i sammandrag, januari till mars 2024:

  • Nettoomsättningen uppgår till 85,3 (78,9) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgår till 7,5 (5,8) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till 7,1 (5,3) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgår till 3,0 (0,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,11 (0,07) SEK

Rapporten finns att läsa i sin helhet på https://www.hifab.se/ir-press/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 07:30 CET.