aug 16, 2023

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till juni 2023

Bolagets insatser kring förändring och utveckling fortsätter att ge resultat. Under årets andra kvartal omsätter Hifab 78,7 (76,3) MSEK och växer därmed 3,1% (-10,7%) jämfört med samma period föregående år. Samtidigt stärks lönsamheten jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgår till 2,9 (1,2) MSEK med en rörelsemarginal på 3,7% (1,6%).

Kvartalet i sammandrag, april till juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,7 (76,3) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,9 (1,2) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 (1,4) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 5,6 (3,3) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (0,02) SEK

Perioden i sammandrag, januari till juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 157,6 (151,8) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 8,8 (2,2) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,8 (2,2) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 13,3 (8,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,03) SEK

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på https://www.hifab.se/ir-press/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-16 07:30 CET.