aug 18, 2022

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till juni 2022

Årets andra kvartal präglas av fortsatt fokus på våra kunder och uppdrag samt insatser för att effektivisera det interna arbetet. 

Verksamheten har de senaste åren hanterat en rad utmaningar och en negativ resultatutveckling. Som en konsekvens har personalstyrkan minskat jämfört med samma period föregående år och kvartalets omsättning uppgår till 76,3 (85,4) MSEK. Positivt i kvartalet är att både debiteringsgrad och orderstock ökat vilket resulterar i ett förbättrat resultat. Rörelseresultatet på 1,2 (-6,2) MSEK är en klar förbättring även om ärendet med Tillväxtverket som påverkar jämförelsen tas i beaktande. Insatserna ger resultat och bolaget tar viktiga steg i rätt riktning.

Kvartalet i sammandrag, april till juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 76,3 (85,4) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,2 (-6,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (-6,6) MSEK.
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till -3,5 (-6,1) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,08) SEK.

 

Perioden i sammandrag, januari till juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 151,8 (170,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,2 (-7,8) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (-8,1) MSEK.
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till -2,8 (-14,8) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,10) SEK.

 

Läs hela rapporten här