okt 25, 2021

Hifab Group AB (publ.). Delårsrapport för januari – september 2021

Läs hela rapporten här.

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,4 (67,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (-2,0) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,1 (-2,4) MSEK.
 • Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till -0,06 (-0,03) SEK.

Januari – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 233,9 (261,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,4 (2,3) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,2 (1,4) MSEK.
  • Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till -0,17 (0,02) SEK.

 

VD-rapport

Växande orderstock under en utmanande period.
Det säsongsmässigt alltid svaga tredje kvartalet med en semesterperiod uppvisar ett negativt resultat samt en omsättningsminskning med drygt 6% jämfört med föregående år.

Under inledningen av året minskade orderstocken, vilket har påverkat omsättning och resultatet negativt före och efter semesterperioden. Vi har även haft ett antal störningar i pågående projekt samt upplevt en tröghet att komma igång med nya uppdrag. Orsaken är huvudsakligen kopplad till den pågående och utdragna pandemin och en, som vi upplever det, trög återstart.

I takt med att vaccineringen rullas ut i landet ser vi en allt positivare och stabilare marknad med ökad investeringsvilja. Under kvartalet har vi intensifierat marknadsarbetet och fyllt på orderstocken rejält med många nya viktiga uppdrag, vilket kommer ge positiv effekt under kommande period och inledningen av nästa år. Orderstocken för den svenska verksamheten har förbättrats jämfört med föregående år.

Under pandemin har vi varit restriktiva med att anställa ny personal, vilket resulterat i en något minskad numerär i Sverige. I första hand har vi prioriterat att säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. I vår utlandsverksamhet har vi ökat egen personal lokalt i Bangladesh och minskat andelen underkonsulter.

Utlandsverksamheten har haft det fortsatt tufft med hög smittspridning i de länder där vi är verksamma samt hårda restriktioner och inreseförbud för flertalet av våra internationella experter. Under perioden ser vi dock en förbättring som resulterat i en omsättningsökning med 7%, jämfört med föregående år. Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå, men det är osäkert när vi kan realisera orderstocken med hänsyn till ländernas restriktioner.

Med stöd av positiva marknadssignaler och våra branschorganisationers positiva konjunkturprognoser kvarstår vår bedömning om en god marknad som sakta förbättras.

Framöver är det högsta fokus på att skapa ett lönsammare Hifab genom fortsatt hög marknadsnärvaro och ett engagerat ledar- och medarbetarskap.

 • Publiceratokt 25, 2021