nov 04, 2020

Hifab Group AB (publ.). Delårsrapport för januari – september 2020

Läs hela rapporten här.

Tredje kvartalet 2020

•    Nettoomsättningen uppgick till 69,3 (75,0) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-5,8) MSEK.
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 (-5,7) MSEK.
•    Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.

Januari – september 2020

•    Nettoomsättningen uppgick till 265,1 (258,4) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-9,5) MSEK.
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (-9,7) MSEK.
•    Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,13) SEK.

VD-rapport

”Vi ser tydliga förbättringar efter en trög inledning av hösten.”

Genom en snabb omställning, med kraftfulla åtgärder för att minimera negativa effekter av den pågående Covid-19 pandemin, har omsättningen för årets första nio månader ökat med 3%. Samtidigt har resultatet förbättrats jämfört med föregående år.

Under det säsongsmässigt alltid svagare tredje kvartalet får vi dock en temporär uppbromsning. Efter semesterperioden möts vi av en avvaktande marknad och får en trög start när flera uppdrag får framflyttade startdatum. Genom en hög marknadsnärvaro ser vi en gradvis förbättrad debiteringsgrad under slutet av perioden samtidigt som orderstocken fylls på med flera nya uppdrag. Vi ser flera tecken på att marknaden åter visar framtidstro och investeringsvilja.

Pandemins påverkan på Hifabs verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med endast ett antal stoppade eller senarelagda projekt samt något högre sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har påverkats betydligt mer då vi huvudsakligen är verksamma i länder som stängts ner initialt och sakta återöppnats.

Som en konsekvens av detta har vi anpassat verksamheten efter rådande förutsättningar genom att, i Sverige och Finland, snabbt agera med tillfälliga permitteringar, kostnadssänkningar samt nyttjat regeringens stödåtgärder i tillämpliga delar. I utlandsverksamheten, där vi normalt har en stor andel underkonsulter, har vi snabbt ställt om och anpassat kapaciteten till stoppade och senarelagda projekt.

Den pågående tillväxtsatsningen i Sverige har bromsats upp under året. I första hand prioriterar vi att säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. I takt med att marknaden och orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi återuppta tillväxtsatsningen.

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten är i nivå med föregående år, vilket får ses som ett styrkebesked under rådande marknadssituation. Framöver bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksam, som god. Dock kvarstår osäkerhet om pandemins varaktighet och omfattning, särskilt för vår internationella verksamhet.

Framöver är vårt fokus att stötta våra kunder och utveckla ett lönsammare Hifab. I takt med att marknaden ger oss rätt förutsättningar fortsätter vi att stärka vår marknadsposition i främst Sverige.

  • Publiceratnov 04, 2020