apr 28, 2021

Hifab Group AB (publ.). Delårsrapport för januari – mars 2021

Läs hela rapporten här.

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,1 (97,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,6 (1,4) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 (1,6) MSEK.
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till -8,7 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,02) SEK.

VD-rapport

Efter en trög start med en avvaktande marknad ser vi tydliga förbättringar under slutet av perioden.

Året inleds svagt med nya projekt som inte kommer igång som planerat samtidigt som vi har störningar i några av våra pågående projekt. Orsaken är huvudsakligen kopplad till den pågående och utdragna pandemin, som vi upplever har skapat en avvaktande marknad. Under slutet av perioden får vi dock en resultatförbättring och vi ser tydliga tecken på att investeringsviljan och framtidstron är på återgång.

Under kvartalet har vi en kalendereffekt med 12 färre timmar vilket bidragit negativt i storleksordningen 1,5 MSEK, jämfört med föregående år. I den svenska verksamheten har vi varit restriktiva med att anställa innan vi ser en tydlig vändning och marknadsstabilitet, vilket resulterat i en minskad numerär av anställda konsulter.

Sammantaget innebär detta en omsättningsminskning med ca 12% under första kvartalet, jämfört med föregående år, och ett negativt resultat.

Orderstocken i den svenska verksamheten har minskat något men ligger i nivå med föregående år med hänsyn tagen till att vi är något färre medarbetare. Framöver bedömer vi, med stöd av positiva marknadssignaler och våra branschorganisationers allt mer positiva konjunkturprognoser, den svenska marknaden som god.

Vår utlandsverksamhet har haft det fortsatt tufft med hårda restriktioner och reseförbud för flertalet av våra internationella experter. Under slutet av perioden ser vi dock en förbättring som resulterat i en omsättningsökning med 20%, jämfört med föregående år. Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå, men det är osäkert när vi kan realisera orderstocken med hänsyn till ländernas restriktioner.

Även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ser vi ljust på framtiden. Med gemensamma krafter och tillgång till vaccin är vår bedömning att marknadsläget stabiliseras och förbättras under främst andra halvåret 2021. Stödpaket från regeringen förväntas driva investeringar kopplade till ett uppdämt behov av att fortsätta samhällsutvecklingen pådrivet av megatrender som urbanisering, globalisering och digitalisering mm. Behovet av kvalificerade projektledningstjänster för att leda detta arbete bedöms som stort.

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen.

  • Publiceratapr 28, 2021