maj 07, 2019

Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – mars 2019

Läs hela rapporten här.

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 92,2 (110,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,8 (4,1) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,7 (4,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,08) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Inga väsentliga händelser, utöver vad som framgår av VD rapporten, finns att rapportera.

VD-rapport

Under inledningen av året har vi färdigställt pågående IT satsningar samt förberett för tillväxt på den svenska marknaden. En högre frånvaro samt något lägre numerär har bidragit till en försvagning medans förbättrade timarvoden samt en extra produktionsdag, då påsken är förskjuten till andra kvartalet i år, haft en positiv inverkan. Sammantaget har detta inneburit en minskad omsättning och ett lägre resultat under det första kvartalet, jämfört med föregående år.

IT-satsningen har omfattat en ny tjänstebaserad lösning som ska ge oss förbättrad mobilitet, funktionalitet och effektivitet, oavsett var vi befinner oss. Förberedande åtgärder för tillväxt är bland annat etablering av ett nytt marknadsområde i Mellansverige som startades i april. Satsningen är en del i en helhet som ska ge oss kraften att möta marknadens behov och skapa tillväxt, inte bara i det nya marknadsområdet, utan även i befintlig verksamhet. Långsiktigt har vi nu skapat den plattform som krävs för att lyckas med tillväxt och effektivitet som ska ta oss till en ny lönsamhetsnivå framöver. Redan nu kan vi se att den organiska tillväxten kommer ta fart samtidigt som personalomsättningen minskat. Så här långt har vi anställt samma antal som vi normalt anställer under ett år. Många av våra nya medarbetare är väletablerade erfarna konsulter och chefer som kommer förstärka oss och skapa mervärden både för kunder och verksamheten. Initialt har vi kostnader runt dessa satsningar och åtgärder som kommer ge positiv effekt med ökad omsättning och förbättrat resultat från och med hösten 2019.

Orderstocken i den svenska verksamheten är i nivå med motsvarande period föregående år. Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom de områden där Hifab är verksamt. Nedgången i nyproduktion av bostäder framöver förväntas kompenseras av ökat byggande av lokaler och anläggningar/infrastruktur. Effekter av långvarig politisk instabilitet och globala handelskrig kan dock försämra läget.

Utlandsverksamheten har under senaste året genomfört en omställning med förändrad projektportfölj. Anpassningen innebär en lägre omsättning som bedöms fortsätta på samma nivå under kommande året. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.

Sammantaget ser vi med tillförsikt fram mot en spännande tid med tillväxt och förstärkt marknadsposition i Sverige. Hifab är väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade bygg- och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika.

För ytterligare information kontakta:

CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

  • Publiceratmaj 07, 2019