aug 17, 2020

Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – juni 2020

Läs hela rapporten här.

April – juni, andra kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 98,4 (91,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (-6,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08) SEK.

Januari – juni 2020 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 195,8 (183,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 4,3 (-3,7) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,8 (-4,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-0,05) SEK.

VD-rapport

”Trots ett utmanande kvartal ökar omsättningen samtidigt som resultatet förbättras”
Vi har lämnat ett utmanande kvartal bakom oss där förutsättningar förändrats radikalt i samband med covid-19 pandemins utbrott. Ett omfattande åtgärdsprogram sjösattes under slutet av första kvartalet i syfte att begränsa smittspridningen och säkra lönsamheten i en snabbt förändrad marknads- och samhällssituation.

Jag vill rikta ett stort tack till alla Hifabs medarbetare som under denna turbulenta period med bravur anpassat sig och agerat för att ta kontroll över situationen, främst ur ett säkerhetsperspektiv men också ur ett affärsperspektiv.

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 8% jämfört med samma period förra året, samtidigt som den positiva resultattrenden fortsätter.

Omsättningsökningen har skett genom tillväxt i Sverige med 20% samtidigt som utlandsverksamheten näst intill halverat omsättningen. Förbättrad debiteringsgrad och effektivitet samt lägre kostnader har bidragit till resultatförbättringen, jämfört med föregående år. Utöver detta har regeringens krispaket dämpat negativa ekonomiska effekter orsakade av covid-19 pandemin.

Pandemins påverkan på Hifabs verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med ett antal projekt som stoppats eller senarelagts samt något ökad sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har dock påverkats betydligt mer. Flera av projekten är i länder som inledningsvis stängts ner med stoppade projekt som resultat. Under kvartalet har länderna successivt öppnats igen och projekten har delvis återstartat.

Senaste årets tillväxtsatsningar i Sverige har stärkt vår marknadsposition vilket gör att vi tar marknadsandelar och vinner nya affärer med både befintliga och nya kunder. Extra glädjande är att vi har vunnit flera uppdrag där vi genom vår kompetens kan bidra i arbetet med att hantera effekterna av pandemin och bekämpa viruset.

Beaktat den rådande marknadssituationen är vi nöjda med orderingången som är i nivå med föregående år både i den svenska och internationella verksamheten.
Framöver bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksamt, som fortsatt god. Dock finns en stor osäkerhet om pandemins varaktighet och fortsatta omfattning som kan skapa en avvaktande marknad med risk för sättningar i konjunkturen. Genom åtgärdsprogrammet har Hifab en hög beredskap för att snabbt hantera förändringar och anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar.

Oavsett detta fortsätter vårt arbete med att utveckla ett lönsammare Hifab samt stärka vår marknadsposition i främst Sverige i takt med att marknaden ger oss rätt förutsättningar.

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen. Min övertygelse kvarstår om att vi, rätt hanterat, kommer gå stärkta ur denna samhällskris.

  • Publicerataug 17, 2020