aug 19, 2019

Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – juni 2019

Läs hela rapporten här.

April – juni, andra kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 91,2 (105,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -6,5 (5,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,7 (5,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,07) SEK.

Januari – juni 2019 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 183,4 (216,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -3,7 (9,1) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,0 (9,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,12) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Inga väsentliga händelser, utöver vad som framgår av VD-rapporten, finns att rapportera.

VD-rapport

Som tidigare meddelats har tillväxtsatsningar, samt störningar i projektverksamheten, bidragit till en omsättningsminskning och ett negativt resultat för det andra kvartalet.

Den pågående tillväxtsatsningen avser den svenska verksamheten, huvudsakligen genom organisk tillväxt. Satsningen innebär bland annat att vi har startat ett nytt marknadsområde och anställt ett stort antal konsulter i hela landet samt förstärkt ledarskapet med flera erkänt duktiga chefer. Per dags datum har över 70 nya medarbetare anställts sedan årsskiftet, varav 44 redan har börjat. Initialt har vi kostnader runt dessa rekryteringar och andra åtgärder vilka förväntas ge positiv effekt med ökad omsättning och förbättrat resultat från och med slutet av året.

Marknaden har generellt varit stabil för alla våra marknadsområden, dock har vi drabbats av störningar i projektverksamheten under våren. Några uppdrag har stoppats, avbrutits eller skjutits framåt och upphandlingar har tagit längre tid. Orsakerna till detta varierar men sammantaget ser vi att beslut om att starta projekt tar lite längre tid och uppbromsningar sker för att parera för nya förutsättningar. Vi har även drabbats av att en av vår beställare är under rekonstruktion, vilket inneburit att resultatet belastas av befarade kundförluster med 0,8 Mkr.

Tillväxtsatsningen och störningar i projektverksamheten har inneburit en temporär effektivitetsminskning med lägre debiteringsgrad samt reservationer för engångskostnader. Därutöver finns en kalendereffekt som innebär att årets andra kvartal innehåller 1,5 produktionsdagar färre jämfört med föregående år, vilket negativt påverkar resultatet i storleksordningen 1,5 Mkr.

Orderstocken i den svenska verksamheten har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom de områden där Hifab är verksamt. Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och förväntas kompenseras av ökat byggande av lokaler och anläggningar/infrastruktur.

Utlandsverksamheten har under senaste året genomfört en omställning med förändrad projektportfölj. Anpassningen innebär en lägre omsättning som bedöms fortsätta på samma nivå under kommande året. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.

Framöver fortsätter vi enligt vår långsiktiga plan där tillväxt och förstärkt marknadsposition i Sverige kommer vara avgörande.

  • Publicerataug 19, 2019