aug 23, 2018

Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – juni 2018

Läs hela rapporten här.

April – juni, andra kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 (113,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 5,0 (2,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (2,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,02) SEK.

Januari – juni 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 216,3 (237,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,1 (9,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,5 (8,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,11) SEK.

VD-rapport

Efter en något svag inledning av året har förbättrad debiteringsgrad och effektivitet bidragit till en resultatförbättring under andra kvartalet. Justerat för kalendereffekt, som inneburit en produktionsdag mer jämfört med föregående år, förbättrades rörelseresultatet under andra kvartalet med 70%.

En mindre andel underkonsulter, och lägre effektivitet under inledningen av året, är främsta orsakerna till den något lägre omsättningen under första halvåret jämfört med föregående år.

Under kvartalet har vårt strukturerade förbättringsarbete fortsatt parallellt med hög marknadsnärvaro och operativt fokus. Förbättrat resultat, ökad kund- och medarbetarnöjdhet är kvitto på att vi gör rätt saker i vår strävan att vara marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

Orderingången för den svenska verksamheten är i nivå med motsvarande period föregående år. Den svenska marknaden bedöms som fortsatt stark med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet.

Utlandsverksamheten är nu åter på budgeterad nivå efter föregående års uppbromsning på grund av försenade projektstarter. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.

Som en naturlig del i utvecklingsarbetet, och den förbättrade ekonomiska ställningen, kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss.

För ytterligare information kontakta:

CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

  • Publicerataug 23, 2018