feb 24, 2021

Hifab Group AB (publ.). Bokslutskommuniké 2020

Läs hela rapporten här. 

Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 92,6 (98,5) MSEK.
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,8 (-1,5) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,1 (-2,4) MSEK.
• Kassaflödet från verksamheten uppgick till 15,1 (18,6) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (-0,05) SEK.

2020 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 354,2 (355,7) MSEK.
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 6,1 (-11,0) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,5 (-12,1) MSEK.
• Kassaflödet från verksamheten uppgick till 8,7 (3,9) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (-0,18) SEK.
• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (0).

VD-rapport

”Förbättrad lönsamhet och bibehållen omsättning trots ett utmanande år”

Vi lämnar ett utmanande år bakom oss, ett år som präglats av Covid 19-pandemins påverkan på vår verksamhet och samhället i stort.

Under inledningen av pandemin sjösatte Hifab ett omfattande åtgärdsprogram, i syfte att begränsa smittspridningen och säkerställa lönsamheten i en snabbt förändrad marknads- och samhällssituation. Vi har haft ett stort fokus på kassaflöde, initierat kortsiktiga och långsiktiga besparingar, nyttjat regeringens krispaket i tillämpliga delar samt haft en aktiv marknadsbearbetning och kunddialog.

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang och stora ansträngningar med att hitta nya lösningar och arbetssätt för att ta kontroll över situationen.

Under 2020 har vi förbättrat lönsamheten och bibehållit omsättningen, jämfört med föregående år. Omsättningen för den svenska verksamheten ökade med 7% samtidigt som utlandsverksamheten minskade med 29%, jämfört med föregående år. Vår utlandsverksamhet har påverkats betydligt mer av pandemin då vi huvudsakligen är verksamma i länder som stängts ner initialt och sakta återöppnats. Under fjärde kvartalet ser vi en klar omsättningsökning för utland, vilket är resultat av att projektverksamheten börjat återupptas på bredare front.

Tillväxtsatsningen i Sverige som påbörjades under 2019 har bromsats upp under året. I första hand har vi prioriterat att säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. I takt med att marknaden och orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi återuppta tillväxtsatsningen.

Orderstocken i den svenska och internationella verksamheten är i nivå med föregående år, vilket får ses som ett styrkebesked under rådande marknadssituation. Framöver bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksam, som god. Dock kvarstår osäkerhet om pandemins följder, särskilt för vår internationella verksamhet.

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen. Min övertygelse kvarstår om att vi kommer gå stärkta ur denna samhällskris.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett nytt spännande 2021 med fokus på att stötta våra kunder och fortsätta utvecklingen av Hifab.

  • Publiceratfeb 24, 2021