feb 24, 2023

Hifab Group AB (publ) Bokslutskommuniké januari till december 2022

Under årets fjärde kvartal når Hifab tillväxt och fortsätter att förbättra lönsamheten.

Årets stegvisa anpassning av stödfunktioner och organisationen med fokus på kundnärhet och effektivitet fortsätter att ge resultat under årets sista kvartal. Omsättningen växer under kvartalet till 83,7 (82,5) MSEK och bolaget uppvisar även ett förbättrat rörelseresultat på 2,1 (-4,4) MSEK jämfört med föregående år. År 2022 kan sammanfattas som en vändning lönsamhetsmässigt, med ett rörelseresultat på 4,5 (-17,8) MSEK och en omsättning på 296,2 (316,4) MSEK.

Kvartalet i sammandrag, oktober till december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 83,7 (82,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,1 (-4,4) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,1 (-4,6) MSEK.
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 8,3 (-6,1) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (-0,13) SEK.

 

Helåret i sammandrag, januari till december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 296,2 (316,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 4,5 (-17,8) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,7 (-17,8) MSEK.
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 8,9 (-24,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,3) SEK

 

Ladda ner rapporten här >

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-24 08:00 CET.