feb 14, 2024

Hifab Group AB (publ) Bokslutskommuniké för januari till december 2023

Utvecklingen av verksamheten och arbetet med att förflytta sin position på marknaden ger fortsatta resultat, trots den osäkra period som branschen som helhet befinner sig i. Omsättningen ökar till 86,6 (83,7) MSEK och rörelsemarginalen uppgår till 7,1% (2,5%) under årets fjärde och sista kvartal. Helåret 2023 summeras därmed som ett år där Hifab avsevärt stärkt såväl lönsamhet som tillväxt med en omsättning på 308,6 (296,2) MSEK och en rörelsemarginal på 5,2% (1,5%).

Kvartalet i sammandrag, oktober till december 2023:

 • Nettoomsättningen uppgår till 86,6 (83,7) MSEK
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgår till 6,2 (2,1) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgår till 5,3 (1,1) MSEK
 • Kassaflödet från verksamheten uppgår till 11,4 (8,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,08 (0,01) SEK

Helåret i sammandrag, januari till december 2023:

 • Nettoomsättningen uppgår till 308,6 (296,2) MSEK
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgår till 16,0 (4,5) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgår till 13,3 (3,7) MSEK
 • Kassaflödet från verksamheten uppgår till 15,2 (8,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,21 (0,05) SEK

Rapporten finns att läsa i sin helhet på https://www.hifab.se/ir-press/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-14 07:30 CET.

 • Publiceratfeb 14, 2024