feb 24, 2022

Hifab Group AB (publ.). Bokslutskommuniké 2021

Läs hela rapporten här.

Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 82,5 (92,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (3,8) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,6 (3,1) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 6,1 (15,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (0,04) SEK.

2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 316,4 (354,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -17,8 (6,1) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17,8 (4,5) MSEK.
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till -24,6 (8,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (0,06) SEK.

VD-rapport

Ökad orderstock och förbättrad effektivitet i uppdrag skapar trygghet inför 2022

Årets sista kvartal har uppvisat ett negativt rörelseresultat och en omsättningsminskning med 10,9% jämfört med föregående år. För det fjärde kvartalet uppgår Hifabs nettoomsättning till 82,5 (92,6) MSEK och rörelseresultatet till -4,4 (3,8) MSEK. Resultatet är belastat av flera engångsposter som sammantaget har haft en negativ påverkan på rörelseresultatet. Jämförelsestörande poster utgörs huvudsakligen av avvecklingskostnader för tidigare VD, uppsägningskostnader för medarbetare som under en längre period inte varit belagda i uppdrag samt rekryteringskostnader för ny VD.

Orsaken till den lägre omsättningen är framför allt färre konsulter i bolaget, samt att orderstocken vid ingången av kvartalet inte var tillräckligt stor. Vi har valt att vara försiktiga med rekrytering vilket inneburit att personalstyrkan minskat i jämförelse med förra året, samtidigt som de fasta kostnaderna inte har kunnat minskats i samma omfattning, vilket påverkar resultatet negativt.

Glädjande ser vi att orderstocken framåt är ökande i den svenska verksamheten och effektiviteten i uppdragen har förbättrats. Det är god lönsamhet i projekten – kunderna är nöjda och medarbetarna gör ett bra jobb. Det känns betryggande inför 2022.

Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå. Under sista kvartalet har vi dock haft fortsatta svårigheter att realisera orderstocken med hänsyn till ländernas pandemirestriktioner.

Tills vår nya VD, Nicke Rydgren, är på plats har jag, Karin Annerwall Parö, tagit över som VD. Att kliva in i den här rollen har gett mig möjlighet att se bolaget inifrån samtidigt som vi har ökat hastigheten i förändringsarbetet. Hifab har stor potential och nu höjer vi tempot när det gäller att skapa nya affärer och drar nytta av alla medarbetares kompetens. Marknaden är stark och vi har stora ambitioner att öka vår andel av marknaden under 2022, samtidigt fortsätter vi vår utveckling mot ett än mer kundorienterat företag.

 • Publiceratfeb 24, 2022