mar 05, 2024

“Fler ser fördelarna med digitala och långsiktiga underhållsplaner”

Intresset från fastighetsbolag att arbeta med en underhållsplan som sträcker sig över 30-50 år framåt i tiden blir större. En långsiktig och allt mer digitaliserad underhållsplan innebär allt från miljömässiga fördelar till bättre kostnadskontroll och synergier i breda åtgärder.

Många fastighetsbolag arbetar med underhållsplaner som bara sträcker sig några år framåt i tiden. Hifab har i samverkan med sina uppdragsgivare utvecklat en metodik för att göra långsiktiga och digitala planer, som är anpassade efter kundens befintliga system och program. Hifab har nu i uppdrag att ta fram underhållsplaner för strax under 400 000 kvadratmeter för olika kunder.

– Planerna sträcker sig cirka 30-50 år framåt i tiden med fokus på långsiktighet och hög jämförbarhet mellan fastigheterna. På så sätt skapar vi möjligheter till både synergier och en god helhetsbild. Utan en långsiktig underhållsplan är risken större att man bygger upp en underhållsskuld som i slutändan kostar mer att åtgärda än om man hade jobbat proaktivt, säger Mia Wahlgren, som tillsammans med Emilia Sandström varit med och utvecklat tjänsten.

Intresset hos fastighetsbolag att arbeta proaktivt blir större. Ökade krav på hållbarhet och möjligheten att göra besparingar över tid driver på utvecklingen. 

– Historiskt har många velat bygga nytt. Men många ser nu till världsläget och miljön och prioriterar att göra det som krävs för att deras befintliga fastigheter ska vara hållbara över tid. I en lågkonjunktur är det också fler som ser över beståndet i stället för att bygga nytt, säger Mia Wahlgren.

Den färdiga produkten är en underhållsplan som förenklar arbetet inom teknik och förvaltning, då det blir tydligt vad som behöver göras i hela portföljen år för år. Med ett bra digitalt stöd får vi även en bättre helhetssyn för ledning och ägare.

Hifabs uppdrag kopplade till underhållsplaner innefattar ofta olika komplexa utmaningar kopplade till byggåret eller den verksamhet som sker i lokalerna. Hifab hjälper också till med strategi och rådgivning när behov finns.

– Vår styrka är att vi är vana vid att arbeta med stora kvadratmeter och byggnader som är komplexa. Vi jobbar exempelvis både med byggnader från 1800-talet och byggnader som är byggda i nutid. Vi jobbar också med fastigheter där det finns mycket ruljans av människor, och som är anpassade efter specifika verksamheter, säger Emilia Sandström.

  • Publiceratmar 05, 2024