maj 23, 2024

Fastighetsbranschen står inför en andra digitaliseringsvåg – ökat fokus på kundnytta och hållbarhet

Kommersiella fastighetsbolag kan befinna sig vid ett av sina mest betydelsefulla skiften på decennier. Här sammanflätas de kraftigt förändrade kundbehoven efter covid-19 samt högre hållbarhetskrav från EU och investerare med det förändrade energilandskapet både nationellt och inom Europa. Detta ställer stora krav på bolagens förändringsförmåga där digitala och tekniska plattformar är starka möjliggörare. 

Historiskt sett har den kommersiella fastighetsbranschen upplevt en imponerande tillväxt med en traditionell affärsmodell, med utgångspunkt i uthyrning av lokaler till hyresgäster med långa kontrakt. Fokus har legat på att maximera fastighetsvärdet på lång sikt, drivet av driftnetto och avkastningskrav, vilket har gjort kommersiella fastigheter till attraktiva investeringar för både privata och institutionella investerare, samt en viktig del av den globala värdepappershandeln. Sedan 1980-talet har branschen genomgått en första våg av digitalisering och automation med fokus på intern effektivitet av fastighetsdrift.  

Vi ser ett skifte i branschen framgent, där digitaliseringens potential nyttjas ännu mer för ökad kundnytta och minskad hållbarhetspåverkan. Detta hänger ihop med marknaden och nya förväntningar hos kunder som delvis kan bero på en förändrad efterfrågan på lokaler post-covid där genomsnittliga nyttjandegraden av kontor har hittills inte överstigit ~50% av tidigare nivåer. I detta skifte utvecklas ny teknik som möjliggör att byggnader går från att vara passiva och schemabaserade till att vara proaktiva och prognosticerande. Den aktiva fastigheten är uppkopplad och tillgängliggör nya tjänster i ett ekosystem som möjliggör bland annat sömlös datadelning, skräddarsydda kundupplevelser samt delning av resurser. Den nyttjar även AI-tjänster för att optimera energianvändningen i byggnaden samt delta i lokala energimarknaden genom att bidra med exempelvis el, frekvens eller effekt. Den möter även ökande rapportering- & uppföljningskraven från CSRD och möjliggör en effektivare intern hållbarhetsrapportering & uppföljning samt delning av ESG-data till hyresgäster.  

Vi ser en stor möjlighet med att nyttja digitaliseringen till att skapa kundnytta, hållbarhetsvärden och nya tjänster. För att möjliggöra det behöver bolag bygga en intern digital förmåga och infrastruktur som stöttar” säger Axel Simonsson, digitaliseringsstrateg på Hifab Advisory. 

För att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter i en andra digitaliseringsvåg behöver beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn ta ställning till fem nyckelfrågor: 

1. Strategi: Finns en vision och plan för att utveckla digital förmåga som kopplar till bolagsstrategin? 

2. Värdeskapande: Hur nyttjas digitaliseringen för att skapa kundnytta, hållbarhetsvärden och nya tjänster? 

3. Processer och arbetssätt: Nyttjas digitala verktyg som stöttar ändamålsenliga processer? Är digitaliseringen en del av verksamhetsutvecklingen? 

4. Teknik & System: Har organisationen en IT-infrastruktur och datastrategi som är pålitlig, kostnadseffektiv och framtidssäkrad?  

5. Kultur: Finns en kultur som stödjer digitalisering och en acceptans för förändring? 

  • Publiceratmaj 23, 2024