nov 06, 2018

Delårsrapport för januari – september 2018. Hifab Group AB (publ.)

Läs hela rapporten här.

Juli – september, tredje kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,2 (89,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,0 (0,7) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 (0,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK.

Januari – september 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 301,5 (327,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 10,1 (9,9) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 (9,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,12) SEK.

VD-rapport

Resultatförbättringen under andra kvartalet fortsätter även tredje kvartalet, vilket är ett resultat av förbättrad effektivitet och förbättrade timpriser. Det tredje kvartalet, som är en svag intäktsperiod med stort semesteruttag, uppvisar en resultatförbättring jämfört med föregående år.

Omsättningen minskade något under tredje kvartalet jämfört med föregående år. I utlandsverksamheten pågår sedan en tid omställning med förändrad projektportfölj som resulterat i en viss uppbromsning och något minskad omsättning under en period. I den svenska verksamheten har vi tidigare haft en affärsmodell med genomfakturering av mindre entreprenader med låg vinstmarginal. Under året har vi minskat denna affär till förmån för lönsammare uppdrag, dock med lägre omsättning. Utöver detta har antalet medarbetare minskat något under året, vilket bidrar till den lägre omsättningen.

Som en naturlig del i det fortsatta utvecklingsarbetet, och den förbättrade ekonomiska ställningen, kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss. Under perioden har vi tagit över Byggkultur Mittkonsults verksamhet, ett konsultbolag som är specialiserade inom restaurering och ombyggnationer av kulturhistoriska byggnader och byggnadsminnen.

Inom Byggekonomi och kalkyl gör vi en satsning genom att starta en ny avdelning som erbjuder rådgivning, beslutsstöd samt kalkyltjänster i samtliga skeden för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt.

Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom dom områden där Hifab är verksam. Nedgången i nyproduktion av bostäder framöver förväntas kompenseras av ökat byggande av lokaler och anläggningar. Effekter av långvarig politisk instabilitet och globala handelskrig kan dock försämra läget.

För ytterligare information kontakta:

CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

  • Publiceratnov 06, 2018