apr 24, 2020

Delårsrapport för januari – mars 2020. Hifab Group AB (publ.)

Läs hela rapporten här.

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 97,4 (92,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,4 (2,8) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6 (2,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,03) SEK.

VD-rapport

Året inleds med en fortsatt effektivitetsförbättring som dock dämpats av Covid-19 pandemins utbrott. Omsättningen ökade jämfört med föregående år till 97,4 MSEK (92,2). Omsättningsökningen har skett genom tillväxt i Sverige med 18% samtidigt som utlandsverksamheten minskat med 41%. Resultatet minskade mot föregående år till 1,6 MSEK (2,7), huvudsakligen på grund av något lägre debiteringsgrad samt omställningar och störningar i projektverksamheten hänförliga till Covid-19.

Under inledningen av pandemin genomfördes en snabb omställning i syfte att minimera smittspridningen. Vi har genomfört förebyggande åtgärder för att begränsa effekterna på verksamheten samt fokuserat på att fullfölja våra projektåtaganden och stötta våra kunder. Övergripande åtgärder som vidtagits är att maximera intäktssidan samtidigt som alla kostnader som inte är nödvändiga här och nu stoppas i möjligaste mån. Vi nyttjar regeringens krispaket med lägre arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning samt korttidsarbete där det kan vara aktuellt. Utöver detta har vi genomfört ett antal likviditetsförbättrande åtgärder i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt om effekter av Coronakrisen förvärras och blir långvarig. Vi har även haft stor nytta av senaste årets IT-satsningar som har lett till ett mer digitalt och mobilt Hifab. Många av våra medarbetare jobbar hemifrån med digitala lösningar för effektiv kommunikation och projektstöd.

Den totala effekten av Covid-19 är svår att förutspå men vi kan redan nu konstatera att pandemin kommer att ha stor påverkan både på kort och lång sikt. Så här långt har påverkan på den svenska verksamheten varit begränsad med ett fåtal projekt som stoppats eller senarelagts. Vår utlandsverksamhet har dock påverkats betydligt mer. Flera av våra internationella projekt genomförs i Bangladesh och Etiopien, två länder som har stängts ner tillsvidare med stoppade projekt som resultat. I utlandsverksamheten har vi ett stort antal underkonsulter och projektanställda som gör oss dynamiska och kostnadseffektiva, vilket dämpar resultateffekten när projekten stoppas.

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten är i nivå med föregående år. Fördelningen är välbalanserad med 50% offentliga och 50% privata uppdragsgivare. Om den privata sektorn bromsar in, med anledning av pandemin, kan vi snabbt styra över mot ytterligare offentlig sektor.

Orderingången fortsätter på en bra nivå under april, vilket bådar gott inför framtiden. Den största utmaningen just nu är att komma igång med stoppade utlandsprojekt i länder som stängts ner. Vi kan dock redan nu se en viss ljusning med några återupptagna projekt med möjlighet till distansarbete tillsammans med lokala resurser och samarbetspartners.

För framtiden bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksamma, som relativt oförändrat. Osäkerheten om hur långvarig Coronakrisen kommer vara skapar en viss uppbromsning innan förutsättningar klarlagts för framtida investeringar. Här har Hifab en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen. Rätt hanterat är min övertygelse att vi kan gå stärkta ur denna samhällskris.

  • Publiceratapr 24, 2020