maj 09, 2017

Avancerad gång- och cykelbro växer fram i Helsingborgs gamla hamn

Helsingborgs centrum växer och med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg göras om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer. Hifab är anlitad som projektledare när en futuristisk gång- och cykelbro ska byggas för att knyta samman det nya området med stadens centrum.

Oceanhamnen är en av de nya stadsdelarna i projektet H+. Området ligger precis vid Helsingborgs hamninlopp, på den gamla Oceanpiren där man tidigare hanterat gods i lösvikt. Niklas Laakmann på Hifab är anlitad för att projektleda arbetet med att bygga en gång- och cykelbro som ska knyta ihop Oceanpiren med stadens centrum.

– Bron som kommer att börja byggas under 2018 utgår från ett förslag som Rambölls arkitekter tagit fram och som de kallade ”S….vävande”. Bron kurvar sig vackert och när den väl är på plats kommer det nästan se ut som om den svävar, berättar Laakmann.

Brokonstruktionen är oerhört avancerad med en kombination av snedkabel- och hängbro i stål och kommunen har förhoppningar om att bron kommer att bli ett framtida landmärke för Helsingborg.

Foto: Niklas Laakmann

Hifab är anlitad som projektledare och ansvarar för att ta fram ett förfrågningsunderlag, handla upp en totalentreprenör och därefter driva byggentreprenadens färdigställande. Projektet är fortfarande i tidigt skede och Niklas Laakmann är fullt involverad i att inhämta information från alla inblandade parter och arbeta med riskinventering och -minimering.

– Att vara projektledare innebär ofta att man jobbar med att dubbelkolla allt och försöka förutspå framtida scenarion och undvika fallgropar. Jag brukar säga att man bygger en bro fyra gånger: den första gången byggs den i projektledarens huvud när förfrågningsunderlaget tas fram. Den andra gången byggs den när entreprenörerna ska räkna på förfrågningsunderlaget. I tredje steget är det konstruktören som beräknar och konstruerar och i det sista steget, då allt är färdigt att monteras på plats, då byggs bron en fjärde gång, och då på riktig.Det gäller verkligen att allt klaffar och att vi har tänkt på allt in i minsta detalj.

Bron blir ca 200 m lång och kommer möjliggöra för gående och cyklister att på bara några minuter ta sig från den nya stadsdelen till tåg, bussar och färjor som avgår från Helsingborgs centralstation, Knutpunkten.

Foto: Niklas Laakmann

Fakta

  • Helsingborgs stad utlyste 2014 tre parallella designuppdrag för att få fram olika förslag till hur bron skulle kunna se ut. Rambölls förslag ”S….vävande” vann.
  • Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 320 bostäder.
  • Tre kontorsbyggnader ska ge plats för 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet.
  • Planerad byggstart blir i oktober 2017 och färdigställande till årsskiftet 2018- 2019.