nov 22, 2022

Utmaningar och möjligheter med förorenade markområden

Samhället utvecklas och förändras ständigt. Gamla industrifastigheter rivs för att skapa förutsättningar för nya bostäder och deponier omvandlas till grönområden där det sedan uppförs nya fastigheter. En naturlig samhällsutveckling som genom decennier lett till att det idag finns ca 80 000 områden i Sverige som är eller misstänks vara förorenade – och för den som planerar en byggnation på ett förorenat område finns det många aspekter att ta hänsyn till. 

Sveriges förorenade markområden har till största del uppkommit genom utsläpp, spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet eller från gamla deponier och utfyllnader. Det finns en del utmaningar kring att bygga på förorenad mark, men faktum är att det – när det görs på rätt sätt – kan spara på naturens resurser, då det bidrar till att orörd mark kan förbli orörd. Det är ett viktigt bidrag till en hållbar samhällsutveckling och ofta är det också mer effektivt då det redan finns befintlig infrastruktur som kan nyttjas. Inför en om- eller nybyggnation finns det dock flera faktorer kopplade till miljö att ta hänsyn till. 

– Under ett byggprojekt förändras markens egenskaper och vid schaktning kan föroreningar från tidigare verksamheter göra sig påminda. Detta kan leda till förorenat länsvatten och att ämnen som kan ha en negativ inverkan frigörs. Därför är det viktigt att veta vilka förutsättningar ett område har och vilka försiktighetsåtgärder som bör tas innan byggnation påbörjas, säger Alejandra Silva, Chef för Hifabs Miljöavdelning i Stockholm. 

Hantering av miljörisker  
Om man står inför att förvärva ett markområde som har någon typ av risk så kan man spara både tid och pengar på att ta in rådgivning av en specialist redan i ett tidigt skede. Det finns fall där man utifrån en tidigare rapport eller andra antaganden gjort mer omfattande åtgärder än vad som egentligen var nödvändigt – men också tvärtom, att riskerna har underskattats och därmed inte hanterats på ett sätt som uppfyller kraven på en god miljö. En specialist inom förorenad mark och miljö kan snabbt identifiera risker som kan vara av stor betydelse och komma med insikter om hur stora åtgärder som kan komma att krävas för att uppfylla en acceptabel miljö, både ur ett hälso- och miljöperspektiv.  

– Baserat på nivån av föroreningar kan vi göra beräkningar på hur mycket det kommer kosta att åtgärda. Utifrån det får vi fram en siffra som kan inkluderas i värderingen av marken. Det handlar om att identifiera ett nuläge och förstå vilka risker det medför – samt hur de kan hanteras, säger Alejandra Silva och avslutar: 

Att i ett tidigt skede investera i en grundlig analys för att kunna inkludera eventuella åtgärdskostnader i projektets ekonomi lönar sig nästan alltid ur både ett ekonomiskt och resultatmässigt perspektiv. Det minskar risken för otrevliga överraskningar och skapar bättre förutsättningar för ett framgångsrikt projekt. 

Våra insikter: 

  • Det går att bygga på förorenade marker och med rätt åtgärder bidrar det till en hållbar samhällsutveckling 
  • Grundliga analyser utförda i tidiga skeden minskar risken för negativa överraskningar längre fram i projektet 
  • Genom att inkludera åtgärdskostnader i projektets ekonomi får du en realistisk bild av projektets förutsättningar