jan 15, 2018

Arbetsmiljö i fokus när Borås bygger nytt energi- och miljöcenter

När över 250 personer ska samsas på samma byggarbetsplats är det viktigt med säkerhet. Helena Holgerson från Hifab ser till att arbetsmiljö är en prioriterad fråga när Borås Miljö och Energi bygger nya kraftvärme- och avloppsreningsverk.

Helena Holgerson är samordnare för arbetsmiljö ute på arbetsplatsen Sobacken – området där Borås Miljö och Energi bygger nya kraftvärme- och avloppsreningsverk. Byggarbetsplatsen breder ut sig på 30 hektar och när allt är klart kommer de nya verken kunna förse hela Borås kommun med värme och rent vatten.

–  I ett sådant här stort projekt, med många aktörer inblandade, är det oerhört viktigt att fokusera på säker arbetsmiljö. På plats har vi flera entreprenörer med över 250 personer som ska samsas på bygget.  Min roll går ut på att bevaka och stötta entreprenörerna så att vi får en säker arbetsmiljö för alla, förklarar Helena.

En säker arbetsplats är en prioriterad fråga inom byggbranschen och branschorganisationen Sverige Byggindustrier arbetar för nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. Organisationen understryker vikten av att alla på en arbetsplats bidrar i säkerhetsarbetet. Individen behöver ta sitt eget miljöansvar på allvar – genom att skydda sig själv skyddar man också andra.

– Som samordnare för arbetsmiljö är det viktigt att öka medvetenhet hos de som jobbar här vad gäller säkerhetsfrågorna. Vi försöker skapa delaktighet och ett exempel är att alla som arbetar inom projektet uppmanas att rapportera in riskobservationer om de ser något farligt.

Förutom att höja kunskapen om säkerhet på bygget så handlar Helenas arbete mycket om att vara ute på byggarbetsplatsen.

– Dagligen går jag skyddsronder tillsammans med BAS-U eller entreprenörer för att granska och kontrollera arbetsplatsen. Tillsammans observerar vi om det föreligger någon risk och gör en tydlig plan för när bristerna ska vara åtgärdade.

– Vi arbetar även mycket proaktivt och det gäller att ständigt ligga steget före. Ett sådant exempel är hur vi har rustat oss för vinter och eventuella snöfall. Redan i höstas utarbetade vi planer för hur snö ska skottas bort och vilka områden som ska sandas för att undvika halkolyckor.

Helena är sen tidigare specialist på förorenad mark och markundersökningar. Hon talar sig varm om arbetsmiljöfrågor och uppskattar verkligen att det gemensamma arbetet gör skillnad på arbetsplatsen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är blandningen – här får jag möjlighet att gå från teori till praktik. Jag har varit med tidigt i projektet och arbetat fram rutiner och nu går vi in i den aktiva fasen och börjar bygga. Jag får möjlighet att förverkliga och följa upp rutinerna. Snabbt ser man vad som funkar i praktiken och vad som måste göras om eller justeras. Tillsammans gör vi allas vardag lite säkrare.

  • Publiceratjan 15, 2018